Kursplan för Logistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogistics
 • KurskodTEK705
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 24 Okt 2022 em J DIG
 • 03 Jan 2023 em L DIG
 • 14 Aug 2023 fm L DIG
0219 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper  Syfte

  Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel utveckling, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen. Effektiva informationsflöden är en viktig utgångspunkt för att möjliggöra effektiva materialflöden. Kursens syfte är att dels ge en grundläggande förståelse för området logistik och logistiska begrepp och koncept samt ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för analys och styrning av materialflöden. I kursen fokuseras särskilt logistiksystemets miljörelaterade effekter och mål.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs skall studenten fått: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förståelse enligt nedanstående.
  Kunskap och förståelse för:
  - logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar
  - logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer
  - det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
  - logistikens påverkan på intäkter, kostnaderna och kapitalbindning
  - strukturer för produkter, materialförsörjning, produktion och distribution
  - styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen
  - material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag
  - frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet
  - logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor
  - informationssystem för logistik
  - logistiksystemet ur ett hållbarhetsperspektiv

  Färdighet och förmåga att tillämpa:
  - de vanligaste intäkts-, kostnads- och kapitalbindningsrelaterade mätetalen
  - de grundläggande materialstyrnings- och partiformningsmetoderna
  - kundorder- och prognosmetoder
  - några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys av ett logistiksystem

  Värderingsförmåga och förståelse för:
  - kontextens betydelse för olika strukturers och koncepts lämplighet
  - värdering av olika logistiklösningar ut hållbarhetsperspektiv, dvs ett ekonomiskt, miljömässigt och socialalt perspektiv.
  - lämpligheten av olika metoder och tekniker för lösning av specifika logistikproblem. 

  Innehåll

  Ämnesmässigt omfattar kursen följande moment:
  - logistikens utgångspunkter
  - det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter)
  - logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, miljö)
  - logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution)
  - styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialanskaffningsprocessen, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag,)
  - logistiksamverkan i försörjningskedjor
  - informationssystem för logistik
  - logistik och miljö
  - analysverktyg för logistikutveckling

  Organisation

  Kursens föreläsningar introducerar olika områden inom logistik och ett antal övningstillfällen används för att träna användandet av logistiska metoder. Ett praktikfall bidrar till att träna analysförmågan, och tillämpa olika metoder på ett fiktivt företag. Här ingår också en excel-laboration. Ett supply chain management spel används för att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem. Ett antal litteraturseminarier bidrar till fördjupande diskussioner.

  Litteratur

  Jonsson, P. och Mattsson, S-A. (2016), Logistik - läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, Lund.
  Material publicerat på hemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Lärandemålen examineras med en skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

  För slutbetyg i kursen krävs även närvaro vid obligatoriska moment (laboration, spel, litteraturseminarier och vissa föreläsningar).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på modul:
   • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
    [0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination
  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2022-10-07: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Johanneberg av tentamensadm
    [2022-10-24 6,0 hp, 0119]