Kursplan för Praktiskt ledarskap och entreprenörskap

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPractical leadership and entrepreneurship
 • KurskodTEK700
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81128
 • Max antal deltagare120 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Syftet med kursen är att studenter skall få insikt i och praktisk erfarenhet av praktiskt mentorskap, och entreprenöriella processer. Detta sker både genom praktik och genom föreläsningar, självstudier och självreflektion. Studenterna skall reflektera över sina egna roll i olika relationer samt vikten av att i entreprenöriella processer kommunicera effektivt med potentiella användare och intressenter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap
  • Visa grundläggande teoretisk kunskap om entreprenörskap
  Färdighet och förmågor 
  • beskriva och problematisera vad det innebär att arbeta entreprenöriellt
  • demonstrera god förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera genomföra, leda, utvärdera och utveckla entreprenöriella processer som syftar till att utveckla teknikbaserade idéer till konkreta värden för en målgrupp
  • inhämta, analysera och tillgodose olika samhällsaktörers perspektiv på teknikbaserade verksamhetsidéer
  • demonstrera insikter om villkor för entreprenöriellt beteende i organisationer och i samhället
  • iterativt presentera, granska, utvärdera och uppdatera verksamhetsidéer
  • verka för ett team som fungerar väl under de förhållanden som råder i entreprenöriella processer
  • kommunicera med gruppmedlemmar och intressenter på professionell grund både i tal och skriftkollektivt och individuellt reflektera över sitt förhållningssätt till samarbete och hanterande av osäkerhet, samt kring sin entreprenöriella utvecklingspotential.
  Värdering och förhållning
  • kunna relatera entreprenörskap till hållbar utveckling, jämställdhet och etik

  Innehåll

  Ett större projektarbete utgör den huvudsakliga lärsekvensen i kursen. Projektet genomförs i grupper och tar utgångspunkt i studenternas tidigare kunskaper, förmågor och erfarenheter. Utifrån dessa genereras initiala verksamhetsidéer, som sedan iterativt utvecklas genom att studenterna upprepade gånger söker återkoppling och mer information för externa intressenter. Med grund i insamlad information uppdaterar och förfinar studenterna sina idéer. De externa intressenterna är i huvudsak de tilltänkta kunderna i studenternas affärsidéer, och valet och uppsökandet av externa personer drivs alltså av studenterna själva. Den resulterade affärsidéen presenteras vid ett avslutande pitch-tillfälle. Entreprenöriella metoder och teorier introduceras genom litteratur, föreläsningar och workshops. Kontinuerlig reflektion där praktik och teori relateras faciliteras genom ett antal skriftliga reflektionsuppgifter, i vilka studenterna reflekterar över sitt eget lärande i kursen och över sättet på vilket de och deras team tar sig an sin entreprenöriella process. Studenterna får löpande återkoppling och handledning för att stödja deras lärande.

  Organisation

  Ett större projektarbete utgör den huvudsakliga lärsekvensen i kursen. Projektet genomförs i grupper och tar utgångspunkt i studenternas tidigare kunskaper, förmågor och erfarenheter. Utifrån dessa genereras initiala verksamhetsidéer, som sedan iterativt utvecklas genom att studenterna upprepade gånger söker återkoppling och mer information för externa intressenter. Med grund i insamlad information uppdaterar och förfinar studenterna sina idéer. De externa intressenterna är i huvudsak de tilltänkta kunderna i studenternas affärsidéer, och valet och uppsökandet av externa personer drivs alltså av studenterna själva. Den resulterade affärsidéen presenteras vid ett avslutande pitch-tillfälle. Entreprenöriella metoder och teorier introduceras genom litteratur, föreläsningar och workshops. Kontinuerlig reflektion där praktik och teori relateras faciliteras genom ett antal skriftliga reflektionsuppgifter, i vilka studenterna reflekterar över sitt eget lärande i kursen och över sättet på vilket de och deras team tar sig an sin entreprenöriella process. Studenterna får löpande återkoppling och handledning för att stödja deras lärande.

  Litteratur

  Litteratur anges på kurshemsida senast två veckor innan kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom en kombination av skriftliga individuella reflektionsuppgifter angående förhållningssätt förankrade i teori, skriftliga uppgifter angående projektarbetets fortskridande och färdigställande samt muntliga presentationer. Individuella betyg ges genom en sammanvägning av bedömningen på individuella och gruppbaserade uppgifter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.