Kursplan för Industriell verksamhetsutveckling i teori och praktik

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial management in theory and practice
 • KurskodTEK690
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0219 Projekt 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kurserna Ekonomisk analys (7,5 hp), Finansiell analys och värdering (7,5 hp), Produktionsutveckling (7,5 hp), Lean produktion (7,5 hp), Kvalitet och driftssäkerhet (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

   Syfte

   Kursens syfte är ge såväl breddad som fördjupad kunskap och förståelse om hur man leder och organiserar produktion i olika typer av verksamheter och hur produktionsfunktionen bidrar till företagets övergripande strategi och konkurrenskraft. Kursen kommer att ha en utmaningsdriven ansats där studenterna arbetar med praktikfall för att utveckla såväl teoretiska som praktiskt baserade färdigheter för analys och förslag till förbättringsåtgärder. Studenterna kommer under kursen att tränas i att angripa och lösa problem utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse
   • Ha god förståelse för hur arbetsmotivation kan skapas och hur det relaterar till prestation
   • Förklara hur team fungerar som organisationsform i industriell verksamhet
   • Ha god förståelse för hur kommunikation och organisationskultur samt makt och beslutsprocesser påverkar organisationers effektivitet
   • Förklara och diskutera skillnaden mellan "problemlösning" och "problemformulering" vid hantering av industriella utmaningar
   Färdighet och förmåga
   • Ha en god förståelse för och kunna planera en god organisatorisk och social arbetsmiljö
   • Ha förståelse för och ge förslag på hur effektivt ledarskap och förändringsarbete kan utföras
   • Utvärdera och analysera ett företags situation (såväl teknisk och finansiell som organisatorisk och social) samt att utifrån analys ge beslutsunderlag för att styra organisationer mot långsiktig hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
   • Självständigt och i grupp formulera och definiera problem för att hantera komplexa problem i industriell verksamhet med hjälp av data från olika typer av källor
   • Självständigt och i grupp tillämpa teoretiska begrepp och metoder relaterade till industriell ledning, att kunna föreslå lösningar förändring och utveckling inom olika branscher
   Värdering och förhållningssätt
   • Undersöka, analysera och bedöma specifika utmaningar och förhållanden som är relaterade till ledning, jämställdhet, mångfald, hållbar utveckling och teknisk utveckling
   • Förklara och kritiskt diskutera betydelsen av och förhållandet mellan olika teoretiska områden och perspektiv i industriell verksamhet

   Innehåll

   Kursen behandlar olika aspekter på samspelet mellan marknad, sociala, tekniska och ekonomiska faktorer i ett industriellt system. Kursen avser att fördjupa kunskaper om individens relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö, dels kunskaper om hur man kan analysera och utforma system för varor och tjänster samt hur detta har påverkan på företagets organisatoriska och finansiella villkor.

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar, övningar, seminarier, fallstudier samt ett gruppbaserat projektarbete. 

   Litteratur

   "Hur moderna organisationer fungerar" (den senaste upplagan). Jacobsen och Thorsvik. Studentlitteratur.
   Kompletterande litteratur och artiklar, distribueras via Canvas.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examinationen består av två huvuddelar: 
   1. Projekt, inklusive obligatoriska element (övningar, seminarier och presentationer) 
   2. Skriftlig, individuell tentamen 
   För slutbetyg krävs godkänt på samtliga examinerande moment. 
   All undervisning utgör grund för examination. Detta innebär att föreläsningsmaterial, eventuellt utdelat material samt och kurslitteratur ingår i underlaget för examination. 
   Alternativa examinationsformer kan användas. 

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.