Kursplan för Produktionsutveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction development
 • KurskodTEK685
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2024 em J DIG
 • 05 Apr 2024 em L DIG
 • 30 Aug 2024 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om utformning, utveckling och ledning av produktionsorganisationer med tillämpning inom industrin och andra typer av verksamheter inklusive service och offentlig verksamhet. Teorier och begrepp som presenteras i kursen har ett brett användningsområde inom produktion av såväl varor som tjänster. Kursen har fokus på praktisk och tillämpad kunskap samt ger en god förståelse för framtida yrkesroller inom det produktionstekniska området.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Ha en god kunskap om olika produktionssystems förutsättningar och prestationer
 • Kunna definiera viktiga begrepp inom produktionsområdet
 • Ha god insikt i utformning av arbetsplatser ur ergonomiskt perspektiv
 • Ha en grundläggande insikt i effekter av processval, layoutval och kapacitetsbeslut
Färdighet och förmåga
 • Ha förmåga att analysera produktionssystem i företags/-organisationssammanhang för effektiva lösningar.
 • Ha förmåga att analysera och förbättra olika typer av arbetssätt för ökad effektivitet och konkurrenskraft.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Välja metoder och nyckeltal för adekvat mätning, utveckling och utvärdering av produktion och produktionssystem.
 • Ha ett systemsynsätt med kritiskt förhållningssätt när det gäller att analysera och utforma produktionssystem för varor och tjänster ur ett  sociotekniskt perspektiv, vilket inkluderar effektivitet, gruppbaserade system, arbetsmotivation och social hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse för företagens-/organisationers villkor för produktion och organisering, ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. Under kursen kommer studenter att möta, diskutera och analysera olika perspektiv och metoder för att förstå och förbättra produktionen för ökad konkurrenskraft. En del av kursen kommer att ägnas åt ett arbetsplatsförlagt projekt som ger teknologerna träning i att analysera verksamheter och applicera modeller på praktiska problem som företag och offentlig verksamhet möter.

Organisation

Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar, projektarbete och övningar

Litteratur

Kurslitteratur anges på kurshemsidan minst två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen har två inrapporteringar till Ladok:
 • Genomförande av ett projekt i grupp (2 hp). Betygsskala UG
 • Skriftlig, individuell tentamen (5,5 hp) Betygsskala: TH (Underkänd 3, 4 och 5)
För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Slutbetyget i kursen baseras på den individuella examinationen.
Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.
Alternativa examinationsformer kan användas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-12-08: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Johanneberg av Tentamensadministration
   [2024-01-08 5,5 hp, 0219]