Kursplan för Ledning och styrning av fysisk distribution

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagement of physical distribution
 • KurskodTEK620
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2024 em J DIG
 • 05 Jun 2024 fm J DIG
 • 22 Aug 2024 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är en av de obligatoriskt valbara kurserna för studenter på masterprogramet Supply Chain Management. Studenter från andra program kan gå kursen i mån av plats och beslut om antagning tas från fall till fall. Minimumkrav för att gå kursen är att den sökande skall ha gått grund kurser inom:
(i) industriell ekonomi (minst 7.5 hp),
(ii) operations management (minst 7.5 hp), och
(iii) supply chain management (minst 7.5 hp)

Syfte

Syftet med kursen är att ge om omfattande kunskap om ledning och styrning av ett fysiskt distributionssystem, inkluderande flödet av gods från skeppning av färdiga produkter, som transporteras av olika aktörer via ett antal noder, till slutkund/konsument. Kursen skall ge förståelse för samspelet mellan kostnader, service och intäkter såväl som miljöpåverkan av distributionen samt hur dessa faktorer påverkas av olika faktorer, inklusive prismekanismer. Den fysiska distributionen betraktas ur ett enskilt företags perspektiv, det vill säga en varuägares eller ett tjänsteföretags.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Analysera och förklara hur fysiska distributionssystem styrs.
 • Definiera och analysera resursutnyttjande ur ett ekonomiskt såväl som miljömässigt perspektiv samtidigt som kontextens påverkan beaktas.
 • Förklara kraven på och kostnadsstrukturen för olika distributionssystem.
 • Analysera och utvärdera ekonomiska modeller för fysisk distribution.
 • Förklara sambandet mellan kostnader och pris för logistik- och transporttjänster för fysisk distribution, inklusive definition av fasta kostnader och marginalkostnader såväl som miljöeffekter.
 • Använda olika verktyg för kvantitativa analyser av distributionssystemdata

Innehåll

Kursen omfattar följande ämnen:
 • Efterfrågan på distributionstjänster och hur logistik- och transporttjänster köps in. 
 • Kostnadsstrukturer relaterade till olika typer av distributionsstrukturer och kombinationer av trafikslag.
 • Komponenter och funktioner i fysisk distribution och deras koordination och styrning.
 • Roll- och ansvarsfördelning i en distributionskedja.
 • Logistiktjänsteföretagens roll i den fysiska distributionen.
 • Användandet av informationssystem för styrning och spårning av godsflöden.
 • Prismodeller för distributionstjänster och marginalkostnadsprissättning i relation till genomsnittskostnad.
 • Resursutnyttjande avseende ekonomiska, organisatoriska och miljömässiga aspekter.
 • Kundvärde och konsumentöverskott

Organisation

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier och fallstudier. Teori kombineras med exempel på praktiska tillämpningar. Kursen består av en blandning av föreläsningar som introducerar och förklarar kursmaterialet och gästföreläsningar som ger olika praktikers syn på distribution. För att främja lärandet och utveckla analytisk förmåga ingår ett antal inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras i grupp för att främja reflektion.

Litteratur

En lärobok, vetenskapliga artiklar och utdelat material. En litteraturlista anslås på kurshemsidan före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.