Kursplan för Digitalisering och samhälle

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigitalisation and society
 • KurskodTEK600
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99113
 • Max antal deltagare35 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Syftet med kursen är att förse studenterna med grundläggande kunskap om digitaliseringen av olika samhällssektorer samt i medborgarnas vardagsliv. Kursen behandlar digitalisering i samspel med samhällets och institutionernas utveckling för att utveckla studenternas förståelse av digitaliseringens sociala dimensioner. Deltagarna tillägnar sig analytiska verktyg för kritisk analys av samspelet mellan digitalisering och samhälle genom tillämpning av teoretiska perspektiv i fallstudier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva och analysera samspelet mellan digitalisering å den ena sidan, samhällelig förändring å den andra

- Identifiera vilka faktorer som påverkar digitaliseringen
- Beskriva och analysera digitaliseringens mekanismer
- Tolka och förklara historiska förlopp inom digitalisering, samt även kunna göra förutsägelser om framtida effekter av digitalisering, både på kort och lång sikt
- Redogöra för relevanta teoretiska begrepp och förklaringsmodeller för digitaliseringens samspel med samhällsutveckling
- Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av digitalisering, då, nu och i framtiden
- Uppmärksamma de etiska problem som digitalisering kan vara behäftade med
- Skriva argumenterande och värderande text

Innehåll

Kursen undersöker digitalisering genom fallstudier av offentliga och privata företag i olika sektorer för att förklara hur digitala innovationer i produkter och tjänster fångas i termer som Industry 4.0, big data och smarta system som driver fram nästa generationen branscher som karakteriseras av oräkneliga uppkopplade och sammanlänkade apparater och ting, automatiserade processer, samt lagring, analys och användning av omfattande datamängder. Studenterna kommer att få ta del av verkliga erfarenheter av företag som har ändrat affärsmodeller och strategier för att realisera de möjligheter som digitaliseringen skapar. Kursen kommer även behandla myndigheters och samhällets institutioners roller för att stödja digitaliseringens möjligheter, samt förebygga eller motverka hot. Ytterligare områden som kursen behandlar är den ökade komplexitet som samhällets digitalisering medför, och etiska frågor inom integritet, säkerhet och uthållig utveckling uppmärksammas.  

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, studiebesök, och seminarier, vissa med obligatorisk närvaro.

Litteratur

Litteratur kommer delges i samband med att kursen öppnas. I kurslitteraturen ingår vetenskapliga uppsatser, bokkapitel och dokument av myndigheter, samt populärvetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination baseras på tre delar: projekt i grupp, hemtenta och reflektionsrapporter. Tillkommande inlämningar som frågor till föreläsningar kan tillkomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.