Kursplan för Affärsutveckling och entreprenörskap

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBusiness development and entrepreneurship
 • KurskodTEK575
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60118
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper motsvarande Ekonomi och organisation i byggsektorn (9hp), Ekonomi och organisation i byggsektorn fortsättning (7.5 hp), Marknadsföring (7.5 hp) och Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad (6 hp) eller motsvarande krävs. Förkunskaper från andra utbildningsprogram kan prövas speciellt.

  Syfte

  Kursen syftar till att studenten skall kunna utveckla affärsverksamhet inom en befintlig organisation eller utveckla en affärsidé till ett fungerande företag/organisation genom att integrera kunskap från ämnesområden som den aktuella branschen, organisation och marknadsföring. Studenten skall också tillägna sig insikter och kunskaper om entreprenörskap, utveckla sin entreprenöriella förmåga att analysera möjligheter, utmaningar och behov inom strävan mot en hållbar byggbransch och använda denna förståelse för att skapa värde för en extern intressent. För att uppnå detta krävs att studenten dessutom utvecklar sin förmåga att initiera och upprätthålla interaktion med någon eller några externa intressenter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Utveckla en verksamhetsstrategi eller verksamhetsidé utifrån en hållbarhetsutmaning och skapa en implementeringsplan för denna genom att:

  A: Analysera nuläget och generera en verksamhetsidé/-strategi. Detta inkluderar följande:
  • Samla väsentlig information, bland annat genom interaktion med intressenter, för att förstå deras behov
  • Analysera insamlad information med hjälp av kunskap och teoretiska modeller från denna och tidigare kurser (e.g. entreprenöriella metoder)
  • Iterativt och i samspel med intressenter utforma nödvändiga värdeskapande och stödjande lösningar som bidrar till hanterandet av den identifierade hållbarhetsutmaningen
  B: Ta fram 'next steps' genom att:
  • Planera för genomförandet av den identifierade verksamhetsidén/-strategin
  • Utvärdera resursbehov (e.g. ekonomiska medel, kompetens etc.) i implementeringen av den framtagna verksamhetsidén/-strategin och strategier för att täcka detta
  • Planera för nödvändiga arbets- och styrningsprocesser i och med implementering av verksamhetsidén/-strategin
  • Iterativt presentera, granska, utvärdera och uppdatera sin verksamhetsidé/-strategi
  C: Möjliggöra interaktion och samarbete i den entreprenöriella proessen genom att
  • Verka för ett team som fungerar väl under de förhållanden som råder i en entreprenöriell process
  • Kommunicera med gruppmedlemmar och intressenter på professionell grund både i tal och skrift
  • Kollektivt och individuellt reflektera över sitt förhållningssätt till samarbete och hanterande av osäkerhet, samt kring sin entreprenöriella utvecklingspotential.

  Innehåll

  Kursen består främst av ett större projektarbete. Detta syftar till att studenterna ska utveckla en verksamhetsstrategi eller -idé som bidrar till hanterandet av en hållbarhetsutmaning inom byggbranschen.

  Dessutom behandlas teorier och metoder som är relevanta för att kunna genomföra projektarbetet, till exempel entreprenörskap inom och utom etablerade organisationer, marknadsstrategier, kundutveckling, idégenerering, strategier för resursinhämtning och personligt ledarskap. Studenterna förväntas ta stort eget ansvar för inhämtning av relevant information.

  Organisation

  Kursen organiseras kring en identifierad hållbar utmaning inom byggbranschen. Projektarbetet genomförs i grupper och förankras i branschens behov genom att aktörer inom byggsektorn bjuds in tidigt i kursen för att diskutera hållbarhetsutmaningar. Studenterna arbete stödjs med handledning.

  Grupperna förväntas löpande kunna presentera lösningar och analyser, reflektera över sitt arbete och ge andra grupper konstruktiv kritik. Under kursen gång kommer kursdeltagarna att också reflektera individuellt över sitt förhållningssätt och hur det skulle kunna utvecklas, kopplat till relevanta teorier och metoder som behandlas i kursen.

  Utöver projektarbetet används föreläsningar och övningar som kopplar till grupparbetet i stor utsträckning.

  Litteratur

  Meddelas i kursdokumentation eller på kurshemsida innan kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom en kombination av skriftliga individuella reflektionsuppgifter angående förhållningssätt förankrade i teori, skriftliga uppgifter angående projektarbetets fortskridande och färdigställande samt muntliga presentationer.

  För slutbetyg 3 krävs ett godkänt projekt, inklusive godkända muntliga och skriftliga obligatoriska moment.

  För slutbetyg 4 och 5 utöver kraven för slutbetyg 3, att projektet är väl genomfört och individuella uppgifter är mycket väl genomförda.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.