Kursplan för Teknikens etik

Kursplan fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEthics and technology
 • KurskodTEK571
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99119
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas förståelse för den etiska problematik som aktualiseras när teknologier utvecklas och tillämpas. Studenterna tränar på att ett systematiskt och nyanserat sätt resonera och komma fram till välgrundade svar på frågor rörande hur samhället och individen bör agera vid utveckling och tillämpning av olika teknologier. Tyngdpunkten i kursen består i att analysera en rad olika fall med hjälp av bland annat normativ teoribildning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-    Identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, etiska problem som förekommer på teknologins område.
-    Tillämpa grundläggande moralfilosofiska teorier och begrepp på ett adekvat sätt på existerande etiska problem.
-    Bedöma hållbarheten och relevansen hos argument som framförs i debatten kring etik och teknik, argumentera för olika möjliga positioner i dessa debatter samt ta ställning till dessa frågeställningar på ett välunderbyggt och transparent sätt.
-    Redogöra för allmänt vedertagna och generiska forskningsetiska och professionsetiska förhållningssätt och riktlinjer.  
-    På ett nyanserat sätt reflektera över sin kommande yrkesroll ur ett etiskt perspektiv.

Innehåll

Teknikens etik är enkelt uttryckt studiet av de etiska problem och möjligheter som uppkommer vid utvecklandet och tillämpandet av teknologier. Under kursen utvecklar studenterna sin kunskap om vad samhället respektive individen bör göra när vi står inför möjligheten att framställa och implementera ny teknologi. Genom att undersöka vilka positioner som finns i olika samhällsdebatter om teknologier och vad dessa implicerar, tränar studenterna på att känna igen och formulera etiska problem, hitta problem i nuvarande lösningsförslag och formulera egna preliminära svar på de uppkomna problemen. Vi använder oss av normativ teoribildning som till exempel rättighetsetik, pliktetik, dygdetik och konsekvensbaserad etik men också av andra argumentationsanalytiska verktyg för att förstå och utveckla de resonemang som förs. De etiska problemställningarna specificeras genom att vi använder oss av konkreta exempel från dagsaktuella debatter och forskningsområden.

Teman som särskilt kommer att uppmärksammas under kursen är:
-    Ansvarsfördelning: samhälle och individ.
-    Professionsetik och forskningsetik.
-    Klassisk normativ etik, risketik och tillämpad etik.
-    Moralens förutsättningar och moralisk metodologi.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom diagnostiska tester, seminarier, grupparbeten, kamratgranskningar och en hemtentamen.

Betygen är: F, 3, 4, 5

För 3 krävs ett godkänt resultat på alla de diagnostiska testerna, alla grupparbetena, alla kamratgranskningarna och en aktiv närvaro vid alla seminarier.
För betyg högre än 3 krävs ett betyg som är högre än 3 på hemtentamen. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.