Kursplan för Marknadsföring

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarketing
 • KurskodTEK530
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60121
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0215 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 28 Maj 2024 fm J DIG
  • 06 Okt 2023 fm J DIG
  • 27 Aug 2024 em J DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Kursen syftar till att studenten skall få grundläggande kunskap om marknadsanalys och planering för marknadsarbete samt marknadsföring.

  I kursen behandlas hur marknader kan analyseras och hur en marknadsplan skapas. Centrala begrepp, modeller och analyser, som marknadens storlek, tillväxt, konkurrenssituation mm, behandlas. Även de aktiva val som organisationer måste göra, som att välja marknadsstrategi och kundsegment, i sitt marknadsarbete behandlas.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  På en grundläggande nivå utforma en marknadsplan, genom att
  • Peka ut, separera, strukturera och analysera väsentlig information om marknader vid utformningen av marknadsplaner.
  • Utreda och analysera andra intressenters behov och beteenden utifrån ett marknadsföringsperspektiv.
  • På en grundläggande nivå utforma marknadserbjudanden.
  • Välja ut, redogöra för och använda vanliga modeller inom marknadsföring.
  • Redogöra för strategiska val i ett marknadsföringsperspektiv
  • Abstrahera och exemplifiera hur marknadsföring av tjänster skiljer sig från marknadsföring av varor.
  • Abstrahera och exemplifiera hur marknadsplanering och marknadsarbete skiljer sig mellan massmarknader och företagsmarknader.

  Innehåll

  Kursens utgångspunkt är att marknaden är en miljö i vilken företaget verkar. Denna miljö ger möjligheter och ställer krav på anpassning. Kursen syftar till att erbjuda studenten att skaffa sig grundläggande kunskap om planeringen för marknadsarbete, innehållande analys av marknader, val av marknadsstrategier och utformning av marknadserbjudanden.

  Kursen inleds med ett avsnitt som introducerar begreppet "marknad" och tar i denna upp väsentliga aktörer och olika konkurrenssituationer. Under denna del behandlas begrepp och modeller som används för att beskriva marknader och frågeställningar som är viktiga för att identifiera de förutsättningar som gäller, såsom att beskriva konkurrens, konkurrenter, grupper av kunder etc.

  Beskrivningen av marknaden följs av ett avsnitt som tar upp företagens val och beslut om inriktning på marknaden, såsom val av strategier och kundgrupper att rikta sig till och hur inriktningen ska uttryckas.

  Utifrån valen som organisationen gjort diskuteras hur ett marknadserbjudande kan utvecklas för att uppfylla de kriterier som omgivningen och gjorda val ställer upp. I denna del presenteras modeller av marknadserbjudandenas komponenter och deras utformning.

  Marknadsföring mellan organisationer och marknadsföring av tjänster och hur dessa skiljer sig från de allmänna situationerna tas upp speciellt.

  Organisation

  Inom marknadsföring är marknadsplanen ett centralt begrepp. Denna innehåller beskrivning av marknadsmiljön, gjorda val samt det utformade marknadserbjudandet, inklusive planerade aktiviteter. Under kursens gång förväntas studenterna genomföra ett projekt, gruppvis, vilket innebär utformning av en marknadsplan. Utformning och innehåll av denna presenteras för och diskuteras med lärarna under kursens gång, minst under obligatoriska redovisningstillfällen. Projektet redovisas också genom inlämning av en skriftlig marknadsplan som bedöms.

  Övriga schemalagda lärandemoment består av föreläsningar och övningar. Föreläsningarna är introducerande och studenterna förväntas själva ta stort ansvar för fördjupning genom användande av litteratur och egen sökning efter information.

  Obligatoriska moment kan ingå i kursen och anges i det detaljerade schemat. Såväl förberedelse inför som aktivt deltagande under, obligatoriska moment krävs för att obligatoriet ska anses uppfyllt. Projektredovisningar är alltid obligatoriska oavsett om detta anges i schemat.

  Litteratur

  Presenteras på kursens web-plats två veckor innan kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom fullgörande av tre delar:
  1. Godkänt projektarbete
  2. Godkänd tentamen
  3. Godkända obligatoriska moment

  För godkänt slutbetyg krävs att studenten presterar ett godkänt resultat på vardera av examinationsdelarna ovan. Slutbetygets nivå bestäms av tentamensresultatet.

  Projektarbetet sker i grupp och innehåller skriftlig rapport, projektredovisningar och kan även innehålla granskning en annan projektgrupps arbete.

  Utrymme för alternativa examinationssätt för kursen i helhet eller delar därav finns i speciella fall.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.