Kursplan för Ekonomi och organisation i byggsektorn fortsättning

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAccounting and financial management
 • KurskodTEK525
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60114
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Projekt 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp
   0315 Tentamen 3,5 hp
   Betygsskala: TH
   3,5 hp
   • 30 Maj 2024 fm J DIG
   • 06 Okt 2023 em J DIG
   • 29 Aug 2024 fm J DIG

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   BOM225 - Ekonomi och organisation i byggsektorn eller motsvarande kunskaper/förmågor.

   Syfte

   Syftet med fortsättningskursen "Ekonomi och organisation i byggsektorn fortsättning" är att fördjupa och bredda studentens kunskaper och förmågor inom ekonomi och organisation.

   Inom ekonomiområdet koncentreras kursen på att förstå redovisningen (RR, BR), budgetens funktion och introducera värdering av projekt och tillgångar.

   Organisationsområdet avser att bredda studentens perspektiv på arbetssäkerhet och arbetsrättens grunder och ha en speciell fokusering på arbetsmiljöarbete och strävan mot säkra arbetsplatser inom byggområdet.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Redogöra för den vanligaste arbetsrättsliga lagstiftningen på svensk arbetsmarknad.
   • Redogöra för vilka krav som olika intressenter/myndigheter i samhället ställer på säkerhetsarbetet på en byggarbetsplats.
   • Genomföra en riskinventering av ett byggprojekt med avseende på fysiska och organisatoriska risker, inklusive underentreprenörernas roller.
   • Analysera, bedöma och föreslå åtgärder för att förebygga identifierade risker och ohälsa.
   • Genomföra finansiell analys utifrån givna förutsättningar.
   • Förstå och beskriva årsredovisningar med fokus på resultat- och balansräkningen.
   • Beskriva, planera och genomföra budget och budgeteringsprocesser.
   • På en grundläggande nivå kunna förutse och beräkna utfallen av ekonomiska beslut i form av förändringar i ekonomiska rapporter.
   • Värdera utfall av ekonomiska beslut.
   • Redogöra för olika metoder och modeller för värdering av projekt och tillgångar.
   • På en grundläggande nivå justera parametrar (såsom att bestämma kalkylränta) i värderingsmodeller till omgivningens förhållanden.

   Innehåll

   Kursen avser att fördjupa ekonomi- & organisationsområdet från grundkursen som är av extra intresse för projektledare och affärsutvecklare.

   På organisationsområdet läggs stor vikt vid arbetsmiljö och risk-/säkerhetsarbete inom främst byggsektorn. Såväl grundläggande arbetsrättsliga lagar som hur arbete med riskförebyggande och säkerhet kan gå till i praktiken kommer att beröras.

   Inom ekonomi kommer grundläggande bokföring och budgetering att behandlas. Ekonomiska prognoser, utfall och sambanden mellan balans, resultat och kassaflöde i beslutssituationer liksom värderingen av ekonomiska utfall kommer att diskuteras.

   Investeringskalkylen som en bas för värdering kommer att tas upp och olika påverkande parametrar kommer att diskuteras. Även andra metoder för värdering kommer att presenteras. 

   Organisation

   Kursens läraktiviteter består av föreläsningar, seminarium, övningar och projekt.

   Projekten har såväl teoretisk som praktisk utgångspunkt och innehåll.

   Ett flertal moment i kursen kommer att vara obligatoriska då erfarenhetsuppbyggnad genom utbyte med andra är centralt i flera av kursens områden.

   Litteratur

   Meddelas innan kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Båda projekten, tentamen och samtliga obligatoriska moment måste vara godkända för att erhålla godkänt slutbetyg.

   Projekten genomförs gruppvis och fokuserar på olika delar av kursens innehåll. Bonuspoäng till tentamen kan (men måste inte) tillämpas.

   Tentamen omfattar hela kursens innehåll och resultatet på tentamen bestämmer graden på slutbetyget.

   Alternativa sätt för examination av kursen i helhet eller delar därav kan förekomma i särskilda fall.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.