Kursplan för Marknad och ekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarket and economy
 • KurskodTEK500
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 4 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47113
 • Max antal deltagare90
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2021 em J_DATA DIG
 • 04 Jan 2022 fm J_DATA DIG
 • 18 Aug 2022 em J_DATA DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten förutsättningar att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Detta sker genom att, inom kursen, behandla marknader och marknadsföring samt grundläggande ekonomi.

Avsnitten om marknader ger studenten möjlighet att förstå viktiga områden som berör beståndsdelarna i en marknad, hur marknadens egenskaper påverkar förutsättningarna för produktutformning samt grundläggande modeller för hur marknadsarbete kan utformas.

De ekonomiska avsnitten syftar till att ge studenten möjlighet att lära sig grundläggande ekonomisk terminologi, ekonomiska samband och kalkylering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara grundläggande begrepp inom ekonomi och marknadsföring.
 • Kunna redogöra för och använda ekonomiska samband.
 • Redogöra för vad som är väsentlig information om marknader och marknaders förändring.
 • Beskriva hur marknadens egenskaper ger förutsättningarna för företagens verksamhet och deras produkter.
 • Redogöra för vad en marknadsplan är.
 • Utreda och förklara skillnader mellan olika typer av marknader.
 • Beskriva olika moment och aktiviteter i marknadsarbete samt koppla ihop utformningen av dessa med marknadens egenskaper.
 • Genomföra ekonomiska kalkyler för produkter, beslut och investeringar.
 • Tolka, värdera och beskriva företags ekonomiska, såväl internt som externt riktade redovisning.
 • Kunna reflektera över gruppdynamiska effekter vid projektgenomförande.

Innehåll

Tre områden kommer att vara centrala i kursen.
Det första av dessa handlar om marknadsarbetet kopplat till företags produktion. Marknadens egenskaper påverkar vad företaget kan göra och under kursen behandlas vad en marknad är. Olika typer av marknader och deras speciella egenskaper behandlas också. Olika sorters marknadsarbete tas också upp liksom hur detta kan anpassas till olika situationer.
En andra del bearbetar grundläggande ekonomiska termer och kalkyler för olika beslutssituationer. Området innehåller resultatplanering, bidrags- och självkostnadskalkyler samt investeringskalkyler.
Tredje delen behandlar ekonomisk redovisning och hur denna kan tolkas. Sambanden mellan resultat- och balansräkningar samt kassaflöden bearbetas samt nyckeltal och andra sätt att tolka redovisningen presenteras.

Organisation

Kursens lärandeaktiviteter består av föreläsningar, övningar, seminarier, projekt och presentationer. Vissa inslag kan vara obligatoriska. Dessa anges i det detaljerade schemat som publiceras på kursens hemsida två veckor innan kursstart.
Under kursens gång ska ett projekt genomföras för att djupare bearbeta det teoretiska innehållet. Presentationen av projektet ska ske på det sätt som kursansvarig bestämmer lämpligt vid kursens start (muntligt, skriftligt, poster eller kombinationer). Även opponering på varandras projektgenomförande kan ske om kursansvarig finner det lämpligt.

Litteratur

Anges på kursens aktivitet två veckor innan kursstart.

Allt material, inklusive föreläsningar och övriga lärande-aktiviteter ingår i kursen och kan tas upp i examinationen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen har tre delar med två inrapporteringar till Ladok:

 1. Förberedelse och aktivt deltagande i obligatoriska moment, såsom obligatoriska övningstillfällen.
 2. Genomförande av ett projekt i grupp samt
 3. Godkänt resultat på en tentamen.
För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Betyg ges i skalan underkänd 3, 4 och 5 baserat på tentamensresultatet.
Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.
Utrymme för alternativa examinationsformer i speciella fall finns.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0214 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0214 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-05-06: Block Block ändrat från A+ till C+ av Gunnar Eriksson
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0214 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination