Kursplan för Förändringsledning och ständig förbättring

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChange management and improvement processes
 • KurskodTEK431
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36121
 • Max antal deltagare70
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter som är antagna till MPPEN och MPQOM. Andra studenter kommer att accepteras om det finns plats tillgängligt och antagande kommer att beslutas från fall till fall. Som ett minimum bör de sökande ha tagit kurser inom följande område: (i) affärsadministration (minst 7,5 ECTS), (ii) verksamhetsstyrning (minst 7,5 ECTS)

Syfte

Kursdeltagarna får kunskap om strategi och förändringsteorier, om kvalitetsinspirerade förbättringsansatser och etiskt förhållningssätt, samt utvecklar egen djupförståelse inom ett avgränsat område. De kommer också att ha förmåga att kritiskt kunna bedöma konsulters erbjudande av förändrings- och förbättringsprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Definiera, beskriva och jämföra teorier inom förändringsledning
 • Definiera, beskriva och utvärdera förändrings- och förbättringstillvägagångssätt
 • Ge goda exempel på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och förbättringsprocesser och projekt
 • Förhålla sig till förändringsprocesser ur ett etisk och långsiktigt hållbart perspektiv
 • Förstå ett avgränsat område inom förändrings- och förbättringsfältet på ett djupare plan
 • Ha förmågan att kritiskt bedöma konsulters erbjudande av förändrings- och förbättringsprojekt

Innehåll

Kursen ger insikter i strategi, förändrings- och förbättringsteorier och praktik primärt på organisationsnivå. Teoriområdena inkluderar lärande, ledarskap, förändringsagenter och motstånd. Kursen täcker aspekter kring etik, hållbar utveckling- och digitalisering relaterat till förändring. Alla kursdeltagarna får genom litteraturseminarierna ta del av en gemensam teoribas och dessutom får varje student gå djupare in på ett mer avgränsat område för sitt uppsatsskrivande. Kursens teoretiska innehåll diskuteras och jämförs med erfarenheter av förändringsprojekt inom industrin. En viktig del av kursen utgörs av gruppuppgift där deltagarna själva väljer vilket område de vill specialisera sig inom. Syftet är att genomföra en empirisk studie baserad på litteratursökning, egen datainsamling från företag samt kombinera teorierna med empirisk kunskap i en analys som presenteras i form av en uppsats.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier, seminarier samt författande och presentation av en uppsats. Se kurshemsidan för aktuell information.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen är baserad på en uppsats som skrivs i grupp. Aktivt deltagande på seminarier, gästföreläsningar och (muntliga & skriftliga) kommentarer på en annan grupps uppsats kan påverka den slutgiltiga betygsnivån. Betygskalan är 5, 4, 3, underkänt. Se kurshemsidan för aktuell information.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-05-19: Examinator Examinator Petra Bosch-Sijtsema (bpetra) tillagt av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]