Kursplan för Inköp och strategisk leverantörsamarbete

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPurchasing and supply management
 • KurskodTEK416
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37116
 • Max antal deltagare65 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 26 Okt 2023 fm J DIG
 • 05 Jan 2024 fm J DIG
 • 23 Aug 2024 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på masters programmet Supply Chain Management. Andra elever kan godtas om
- det finns lediga platser, och
- de också följer Customer relationship management (ges under samma läsperiod)

Syfte

En alltmer större del av de totala utgifterna och tjänstekvalitét för tillverknings- och tjänstebaserade organisationer ligger utanför deras gränser, och därmed deras direkta kontroll. Deras kostnadseffektivitet, innovationsförmåga och produkt- och tjänsteerbjudanden till kunderna beror på hur inköpsprocesser är organiserade och på relationer med leverantörer. En viktig grund för framgång är därför hur en organisation hanterar sin relation med externa leverantörer av varor och tjänster. Syftet med denna kurs är att studenterna utvecklar kunskap, färdigheter och förståelse för grundprincip, begrepp och teorier inom inköp och leverantörshantering, och vilken roll detta har i den specifika organisationen. Detta sker i ett vidare sammanhang av globala komplexa försörjningskedjor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap, färdighet och kompetens.
Efter att ha genomgått denna kurs bör studenterna att kunna visa förmåga att:
1. Förstå etablerade principer, teorier och praxis för inköp och leverantörsamarbete, kritiskt utvärdera dessa och koppla till olika aspekter av prestation (ekonomiska mått såväl som sociala och miljömässiga aspekter).
2. Förstå rollen av inköps- och leverantörssamarbete i organisationen, i relation till andra processer för hantering av försörjningskedjor, samt företaget i fråga inom ramen för dess bredare försörjningsnätverk.
3. Förstå och förklara inköpsprocesser, leveransstrategier och leverantörsrelationer i olika industriella sammanhang.
4. Analysera och kritiskt bedöma inköps-, leverans- och leverantörsstrategiernas robusthet.
5. Koppla försörjningsstrategin till externa effekter såsom knapphet på naturresurser, klimatförändringar, etiska och miljömässiga frågor samt kostnader.
Överförbara färdigheter. Genom undervisnings- och lärandeaktiviteterna förväntas studenterna dessutom:
6. Visa förmågan att övertyga, övertyga och argumentera effektivt.
7. Hantera tidplaner och uppgifter effektivt i samband med individuella studie- och grupparbeten samt ta ansvar för att utföra överenskomna uppgifter.
8. Ta fram och genomföra effektiva affärspresentationer, individuellt och i team.
9. Kommunicera skriftligt och muntligt (idéer, kunskap, argument eller förslag), kort och tydligt.
10. Visa motivation och initiativförmåga genom att etablera förståelse för näringslivets utmaningar, särskilt de typer av branscher, chefer och beslut som rör inköp och leveranshantering.

Innehåll

Denna kurs utgår ifrån följande definition av inköp och leverantörssamarbete: Ledning av inköp och leverantörssamarbete avser alla aktiviteter som är nödvändiga för att hantera försörjning av varor och tjänster samt leverantörsrelationer på ett sådant sätt att deras aktiviteter är i linje med företagets övergripande affärsstrategier och intressen. Den är inriktad på att strukturera och kontinuerligt förbättra inköpsprocesser inom organisationen och mellan organisationen och dess leverantörer (van Weele, 2010:11). Termen leverantörsamarbete understryker dessa uppgifters interorganisatoriska karaktär såväl som deras potentiella strategiska inverkan. De olika undervisnings- och lärandeaktiviteterna tar upp följande ämnen:
 • Roll och relevans av inköp i organisationer i 21:a århundradet
 • Organisering för effektiv inköpsprestanda
 • Make-or-buy (outsourcing)
 • Inköps-, leverans- och leverantörstrategier (för produkter såväl som tjänster)
 • Design och ledning av olika typer av leverantörrelationer
 • Val av leverantörer, utvärdering och utveckling
 • Totalkostnaden för ägande (e. Total Cost of Ownership)
 • Typer av gränssnitt med leverantörer
 • Risk och störningar i leverantörskedjan
 • C02-avtryck, uppförandekoder och tredubbla resultat (ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter)
 • Implikationer av digitalisering och internetbaserade marknadsplatser för inköp
 • Inköp i olika industriella sammanhang/kontext
Teorier om försörjningskedjor

Organisation

Föreläsningar och diskussioner av teoretiska princip samt implikationerna av dessa för professionella såväl som för relaterade områden inom ”supply chain management”.

Litteratur

Grundläggande lärobok(er) i inköp och leverantörssamarbete kompletterad med tidskriftsartiklar tillgängliga genom onlinedatabaser på Chalmers bibliotek. En mera detaljerad översikt och litteraturlista finns på kursens hemsida innan kursstart. Studenterna förväntas ta aktiv del i alla lärande- och undervisningsaktiviteter, vara aktiva i diskussioner på föreläsningar och seminarier samt grupparbeten och att individuellt förbereda sig för varje tillfälle (föreläsningar, seminarier, mm).

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftligt arbete (grupp, individuellt), gästföreläsningar och presentationer. Varje obligatoriskt kursmoment måste vara godkänt för att bli godkänd på kursen totalt.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.