Kursplan för Logistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-06-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogistics
 • KurskodTEK380
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68118
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0110 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 03 Jan 2024 em L DIG
 • 19 Aug 2024 fm L DIG
0210 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel utveckling, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen. Effektiva informationsflöden är en viktig utgångspunkt för att möjliggöra effektiva materialflöden. Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för området logistik och logistiska begrepp och koncept samt att ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för analys och styrning av materialflöden. I kursen fokuseras särskilt logistiksystemets miljörelaterade effekter och mål.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs skall studenten fått: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förståelse enligt nedanstående.

  Kunskap och förståelse för:
  - logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar
  - logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer
  - det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
  - logistikens påverkan på intäkter, kostnaderna och kapitalbindning
  - strukturer för produkter, materialförsörjning, produktion och distribution
  - styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen
  - material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag
  - frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet
  - logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor
  - informationssystem för logistik
  - logistiksystemet ur ett hållbarhetsperspektiv

  Färdighet och förmåga att tillämpa:
  - de vanligaste intäkts-, kostnads- och kapitalbindningsrelaterade mätetalen
  - de grundläggande materialstyrnings- och partiformningsmetoderna
  - kundorder- och prognosmetoder
  - några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys av ett logistiksystem
  Värderingsförmåga och förståelse för:
  - kontextens betydelse för olika strukturers och koncepts lämplighet
  - värderingen av olika logistiklösningar ut hållbarhetsperspektiv, dvs ett ekonomiskt, miljömässigt och socialalt perspektiv.
  - lämpligheten av olika metoder och tekniker för lösning av specifika logistikproblem. 

  Innehåll

  Ämnesmässigt omfattar kursen följande moment:
  - logistikens utgångspunkter
  - det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter)
  - logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, miljö)
  - logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution)
  - styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialanskaffningsprocessen, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag,)
  - logistiksamverkan i försörjningskedjor
  - informationssystem för logistik
  - logistik och miljö
  - analysverktyg för logistikutveckling

  Organisation

  Kursens föreläsningar introducerar olika områden inom logistik och ett antal övningstillfällen används för att träna användandet av logistiska metoder. Ett praktikfall bidrar till att träna analysförmågan, och tillämpa olika metoder på ett fiktivt företag. Här ingår också en excel-laboration. Ett supply chain management spel används för att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem. Ett antal litteraturseminarier bidrar till fördjupande diskussioner.

  Litteratur

  Jonsson, P. och Mattsson, S-A. (2016), Logistik - läran om effektiva materialflöden, Studentlitteratur, Lund.
  Material publicerat på hemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Samtliga lärandemål ovan examineras med skriftliga duggor under kursens gång. Skriftliga omtentamen erbjuds två gånger per läsår.

  För slutbetyg i kursen krävs godkända duggor/Omtentamen, närvaro vid obligatoriska moment (laboration, spel, och vissa föreläsningar) samt godkända litteraturseminarier.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-05-10: Examinator Examinator ändrat från Dan Andersson (adan) till Gunnar Stefansson (gunste) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]
  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-04-04: Examination Examination ändrat av UOL
    Uppdaterat information om examination