Kursplan för Ingenjörsmetodik

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to manufacturing technology
 • KurskodTEK345
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68115
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0209 Projekt, del B 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska få inblick i och förståelse för ingenjörens yrkesroll, ingenjörens arbetsuppgifter inom det valda teknikområdet samt att introducera frågeställningar och arbetsmetoder som kännetecknar ingenjörsverksamhet. Kursen syftar också till att ge studenter en god inblick i Ekonomi och produktionsteknikprogrammets innehåll.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Ge exempel på ingenjörens yrkesroll och betydelse i samhället
 • Ha orienterande kunskaper om moderna och effektiva produktionsprocesser
 • Ha orienterande kunskaper om industriell ekonomi och kalkylering
 • Ha grundläggande kunskaper om hur grupper fungerar och utvecklas
Färdighet och förmåga
 • Kunna läsa och förstå teknisk dokumentation
 • Redogöra för projektarbete som arbetsform samt kunna tillämpa teoretiska kunskaper liksom praktisk erfarenhet av projektarbete under fortsatta studier
 • Sammanställa och presentera resultat från ett ingenjörsmässigt projektarbete såväl muntligt som skriftligt
Värdering och förhållningssätt
 • Reflektera över jämlikhetsaspekter på organisering av arbete
 • Söka efter relevant information och källkritiskt granska olika typer av dokument eller källor

Innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig där flera olika ämnesområden integreras, praktiskt och teoretiskt, med målet att studenter ska få orienterande kunskaper inom flera ämnen som är centrala i ingenjörens yrkesroll. Ämnesområdet produktionsteknik omfattar här en övergripande helhetsförståelse av produktionsprocessen inklusive ritningsläsning, tillverkningsteknik och beredning. Ekonomiavsnittet innehåller introduktion till industriell ekonomi och kalkylering. I projektplaneringsavsnittet får studenter både teoretiska kunskaper inom ämnesområdet som möjlighet att tillämpa dessa i kursens projektuppgift. Delmomentet informationssökning genomförs vid Chalmers bibliotek där studenten tränas i informationssökning samt att källkritiskt granska dokument och andra källor. I delmomentet kommunikation tränas teknisk rapportering, både skriftligt (rapportdisposition, stilistisk utformning, språkriktighet och hantering av referenser) och muntlig presentation. 

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar, handledning av projektarbete, eget arbete och studiebesök.

Litteratur

Kompendium i ritteknik, "Ritteknik faktabok"
Utdelat material (distribueras via Canvas)
Artiklar, tillgängliga via Chalmers bibliotek

Examination inklusive obligatoriska moment

Projekt A: Dugga i Teknisk dokumentation
Projekt B: Obligatoriskt deltagande i vissa undervisningsmoment (enstaka föreläsningar, seminarier samt studiebesök). Projektarbete med skriftlig och muntlig rapportering. 
 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.