Kursplan för Hållbar utveckling, etik och ingenjörens ansvar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable development, ethics and the engineer's responsibility
 • KurskodTEK336
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68127
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Tentamen 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2024 fm L DIG
 • 22 Aug 2024 em L DIG
0217 Projekt 5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syfte är att inspirera och stimulera studenten att reflektera över hur han eller hon kan bidra till en hållbar samhällsutveckling, såväl i sin egen vardag som i sin framtida yrkesroll. För att göra det krävs en grundläggande förståelse för såväl vad begreppet ¿hållbar utveckling¿ betyder, som miljömässiga som sociala utmaningar kopplade till moderna produktionssystem, samt insikter i de etiska aspekterna av dessa utmaningar. Målsättningen med kursen är således att skapa ett personligt engagemang kring hållbarhet och etik, samt att ge studenten kunskap och verktyg för att kunna tackla komplexa hållbarhetsproblem och etiska dilemman i sin framtida yrkesutövning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
- redogöra för skillnaderna mellan olika etiska ramverk (konsekvens-, plikt- och dygdeetik) samt tillämpa dessa på etiska dilemman.
- redogöra för begreppet hållbar utveckling i dess tre dimensioner (ekologisk, ekonomisk och social), samt förklara skillnader i tolkningen av begreppet mellan olika aktörer.

Färdighet och förmåga
- kritiskt analysera aktuella hållbarhetsproblem, med speciellt fokus på att identifiera och utvärdera lösningar som ligger inom ramen för studenternas framtida yrkesroll.
- inhämta, bearbeta och kritiskt förhålla sig till för ämnet relevant information, samt därefter redovisa denna information både muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över olika syn på yrkesetik och ingenjörens ansvar för till exempel hållbar utveckling, samt redogöra för en personlig hållning i dessa frågor.

Innehåll

Kursens innehåll är uppdelat i tre block. I de två första ges en introduktion till kursens två huvudsakliga teman: etik och hållbar utveckling. Kursens huvudfokus ligger i det tredje blocket, där studenterna tillämpar de teoretiska kunskaperna de tillägnat sig i ett projekt fokuserat på lösningar på hållbarhetsproblem, kopplat till deras framtida yrkesroll. Nedan ges en kort specifikation av innehållet i respektive block:
I. Etik och ingenjörens ansvar:
- introduktion till grundläggande etiska ramverk (konsekvens-, plikt- och dygdeetik).
- grundläggande argumentationsanalys, vanliga fallgropar och metoder för att analysera etiska dilemman.
- reflektioner över hur samhället påverkar, och påverkas av, teknisk utveckling, samt diskussioner om tekniketik.
- diskussion kring ingenjörsetik, skillnaden mellan privat och professionell etik  och ingenjörens ansvar.
II. Perspektiv på hållbar utveckling:
- historien bakom och betydelsen av begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.
- aktuella globala trender för viktiga indikatorer för ekologisk, social och ekonomisk utveckling.
- diskussion kring centrala begrepp som substituerbarhet, svag kontra stark hållbarhet, intra- och inter-generationell rättvisa och hur dessa relaterar till de etiska dimensionerna av hållbar utveckling.
- diskussion kring 'elakartade problem', samt teknikens och ingenjörens roll för att realisera en hållbar utveckling.
III. Lösningar för hållbar utveckling och ingenjörens roll
- hållbarhetsproblem kopplade till dagens produktionssystem och metoder att kvantifiera dem (livscykelanalys).
- diskussion kring möjliga lösningar på hållbarhetsproblem kopplade till dagens produktionssystem, inklusive företagens roll och miljöpolitiska styrmedel.
- projektarbete som knyter ihop kursens delar, där studenterna inhämtar information om en verklig produkt eller tjänst och intervjuar en yrkesverksam ingenjör om aspekter av etik och hållbar utveckling.

Organisation

Denna kurs syftar till att förmedla strukturerad kunskap inom ett omfattande och komplext ämnesområde. Av det skälet utgör föreläsningar, men också läsning av litteratur och eget inhämtande av relevant fakta, viktiga inslag i kursen för inlärningen. Lika viktigt som en ökad kunskap är dock förmågan att kritiskt reflektera den kunskap som inhämtats. Inte minst gäller detta i normativa frågor kring etik och hållbar utveckling där inga enkla vetenskapliga svar finns. Stor vikt läggs därför i kursen på inlämningsuppgifter och fördjupningsövningar (båda obligatoriska) som syftar till att stimulera fördjupning, reflektion och diskussion av kursinnehållet.

Litteratur

Sven-Ove-Hansson, Teknik och etik (tillgänglig online)
Fredrik Hedenus, Martin Persson & Frances Sprei, Hållbar utveckling - nyanser & tolkningar. Studentlitteratur, 2022 (andra upplagan).
Fredrik Ståhl, Moralfilosofi & argumentation (tillgänglig från kurshemsidan)
Ett urval av texter som är tillgängliga via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursens tre block examineras kontinuerligt, under kursens gång. De två första blocken i kursen examineras delvis genom skriftlig tentamina, samt genom mindre gruppinlämningar och obligatoriska seminarietillfällen. Det tredje blocket examineras genom ett större projektarbete som genomförs i grupp och redovisas genom en gruppinlämning, samt genom kamratgranskning av en annan grupps rapport. Betyg på hel kurs ges utifrån tentamen i skalan U, 3, 4, 5 samt att student fått godkänt på inlämningsuppgifter och andra obligatoriska moment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-28: Examinator Examinator ändrat från Lina Reichenberg (linareic) till Ulrika Lundqvist (frtul) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]