Kursplan för Research methodology

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResearch methodology
 • KurskodTEK291
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36119
 • Max antal deltagare70 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om och praktisk träning i metoder och färdigheter som används i forskning och utredningar. Studenten skall uppnå en förmåga att kunna välja mellan alternativa sätt att samla in, hantera och analysera data, uppnå förmågan att genomföra en studie i enlighet med etiska principer och kunna värdera trovärdigheten i forskningsdata och analyser. Kursen har också målsättningen att förbättra studentens förmåga att presentera forsknings- och utredningsresultat samt att kunna värdera och välja metoder för ett examensarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för centrala metodologiska frågor inom forskning om socioteknisk förändring.
 • Redogöra för olika samhällsvetenskapliga metoder och deras användning inom kritisk analys.
 • Identifiera vanligt förekommande misstag i tillämpningar av olika forskningsmetoder.
 • Identifiera etiska problem associerade med olika metoder och diskutera hur de kan lösas.
 • Reflektera kritiskt över metodval och förstå konsekvenserna av att välja en metod framför en annan.
 • Bedöma hur maktrelationer (som till exempel genus och minoritetsstatus) i samhället och organisationer kan påverka urval och datainsamling i både kvalitativ och kvantitativ forskning.
 • Rekonstruera metodologin i publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter och analysera resultatens beroende av de metoder som valts.
 • Bedöma lämpligheten av olika metoder i relation till de forskningsfrågor som ska besvaras.

Innehåll

 • Introducerar metodologiska diskussioner
 • Klargör metodologiska utmaningar
 • Introducerar forskningsetiska riktlinjer
 • Identifierar etiska dilemman i forskningsprocessen
 • Tillämpa metodologiska principer i analys av vetenskapliga publikationer
 • Tillämpa kvalitativa datainsamlingstekniker
 • Bearbeta insamlad kvalitativ information
 • Analysera empiriskt material

Organisation

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Litteratur

Se kurshemsidan för aktuell information.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig och muntlig examination, grupparbete, seminarier, gästföreläsningar.
Alla individuella delmoment i kursen måste vara godkända för att få godkänt på kursen i sin helhet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.