Kursplan för Logistics and supply chain management

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-06-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogistics and supply chain management
 • KurskodTEK285
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37118
 • Min. antal deltagare16
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 03 Jan 2024 em L DIG
 • 19 Aug 2024 fm L DIG
 • 04 Jun 2024 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

The courses TEK 255 Managerial economics and TEK250 Industrial management, or equivalent courses.

Syfte

The aim of the course is to give a fundamental understanding of logistics and supply chain management, be familiar with logistics terminology and concepts, and be able to apply some basic models and methods for analysing and controlling material flows in supply chains.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten fått: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förståelse enligt nedanstående.
Kunskap och förståelse för:
- logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar
- logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer
- det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
- logistikens påverkan på intäkter, kostnaderna och kapitalbindning
- strukturer för produkter, materialförsörjning, produktion och distribution
- styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen
- material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag
- frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet
- logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor
- informationssystem för logistik
- logistiksystemet ur ett hållbarhetsperspektiv

Färdighet och förmåga att tillämpa:
- de vanligaste intäkts-, kostnads- och kapitalbindningsrelaterade mätetalen
- de grundläggande materialstyrnings- och partiformningsmetoderna
- kundorder- och prognosmetoder
- några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys av ett logistiksystem

Värderingsförmåga och förståelse för:
- kontextens betydelse för olika strukturers och koncepts lämplighet
- värdering av olika logistiklösningar ut hållbarhetsperspektiv, dvs ett ekonomiskt, miljömässigt och socialalt perspektiv.
- lämpligheten av olika metoder och tekniker för lösning av specifika logistikproblem.

Innehåll

Ämnesmässigt omfattar kursen följande moment:
- logistikens utgångspunkter
- det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter)
- logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, miljö)
- logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution)
- styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialanskaffningsprocessen, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag,)
- logistiksamverkan i försörjningskedjor
- informationssystem för logistik
- logistik och miljö
- analysverktyg för logistikutveckling

Organisation

Kursens föreläsningar introducerar olika områden inom logistik och ett antal övningstillfällen används för att träna användandet av logistiska metoder. Ett praktikfall bidrar till att träna analysförmågan, och tillämpa olika metoder på ett fiktivt företag. Här ingår också en excel-laboration. Ett supply chain management spel används för att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem. Ett antal litteraturseminarier bidrar till fördjupande diskussioner.

Litteratur

Jonsson, P. (2008), Logistics and supply chain management, McGraw-Hill.

Examination inklusive obligatoriska moment

Samtliga lärandemål ovan examineras med skriftliga duggor under kursens gång. Skriftliga omtentamen erbjuds två gånger per läsår.

För slutbetyg i kursen krävs godkända duggor/Omtentamen, närvaro vid obligatoriska moment (laboration, spel, och vissa föreläsningar) samt godkända litteraturseminarier.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-10: Examinator Examinator ändrat från Gunnar Stefansson (gunste) till Tarun Agrawal (taruna) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på kurs:
  • 2023-04-04: Examination Examination ändrat av UOL
   Uppdaterat information om examination