Kursplan för Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBusiness driven strategic marketing management
 • KurskodTEK266
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Teknisk design
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 66119
 • Max antal deltagare62 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare15
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2023 fm L_DATA DIG
 • 04 Jan 2024 em L DIG
 • 23 Aug 2024 em L DIG
0218 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten förståelse för en del av de marknadsmässiga förutsättningar som gäller för att kunna utforma framgångsrika marknadserbjudanden.

Kursen syftar till att kursdeltagaren skall kunna tillägna sig:
 • kunskaper om, och förståelse för marknadsanalys, planering för marknadsarbete samt marknadsföring.
 • färdighet och förmåga att med helhetssyn kritiskt kunna hantera, analysera, och utvärdera komplexa frågeställningar och lösningar avseende marknadsanalys och marknadsarbete.
 • förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa inom området marknadsanalys och marknadsarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Tillämpa metoder och verktyg för att analysera makrofaktorer som påverkar branscher och marknader. 
 • Tillämpa metoder och verktyg för att analysera branscher, marknader, konkurrenter och kunder för att identifiera marknadsmöjligheter.
 • Tillämpa metoder och verktyg för att analysera organisationer för att identifiera marknadsmöjligheter
 • Förklara beståndsdelarna i en affärsmodell, och tillämpa affärsmodelltänkande när marknadsplaner utvecklas och utformas. 
 • Tillämpa metoder för strategiutveckling.
 • Tillämpa metoder för att omsätta kundbehov till marknadserbjudanden.
 • Tillämpa metoder och verktyg för att kommunicera och leverera kundvärde.
 • Välja ut och analysera marknadsinformation, i syfte att utforma marknadserbjudanden.
 • Sammanställa en marknadsplan.

Innehåll

Studenten ska tillägna sig fördjupande kunskaper om områden som berör beståndsdelarna i en marknad, hur marknadens egenskaper påverkar förutsättningarna för utformning av marknadserbjudanden mm. Studenten ska även förstå vikten av utformningen av en marknadsplan.

Kursens fokus är förståelsen av kunden och andra faktorer på marknaden som det producerande företaget måste ta hänsyn till vid utformningen av marknadserbjudanden. Centralt i kursen är förståelsen för begrepp såsom kundbehov, konkurrenssituation, positionering, segmentering mm samt förståelse för hur dessa påverkar utformningen av marknadserbjudanden och kraven som ställs på dessa.

Kursen är uppbyggd kring två huvuddelar :
 1. Det första avsnittet är inriktat på att förstå marknaden och de villkor som utvecklarna måste ta hänsyn till för att ett erbjudande ska kunna bli framgångsrikt. Det inbegriper även förståelse för marknadens krav på produktens utformning och egenskaper. Begrepp som kundbehov, kundbeteenden och kundönskemål och översättningen till marknadserbjudanden är centrala. Inom området är även begrepp som affärsmodell, strategi, konkurrensfördelar och affärsidé viktiga.
 2. Ett andra avsnitt tar upp marknadsföring i sammanhang med en produkt. Utformningen av marknadserbjudandet är centralt i detta avsnitt. Inom området kommer olika modeller, metoder och arbetssätt runt marknadsföring att bearbetas. Området tar upp grundläggande teorier för marknadsföring av varor och tjänster avseende såväl marknadsföring mellan företag som på konsumentmarknader.

Organisation

Lärandemomenten i kursen består av en föreläsningsserie, övningar, och projektaktiviteter.

Vid vissa av tillfällena för projektarbetet är närvaro och aktivt deltagande obligatoriskt. Detta gäller för projektintroduktion och presentationer. Projektet avrapporteras såväl muntligt, som skriftligt.

Litteratur

Jobber and Ellis-Chadwick "Principles and practices of Marketing" McGraw-Hill (senaste upplagan)
Kompletterande artiklar distributeras via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen genomförs i tre delar med två inrapporteringar till Ladok (Projekt respektive Tentamen), där del 1 och 2 rapporteras som Projekt och del 3 rapporteras som Tentamen. De tre delarna är:
 1. Förberedelse och aktivt deltagande i obligatoriska aktiviteter (projektintroduktion och projektpresentationer)
 2. Genomförande av ett projekt i grupp.
 3. Skriftlig, individuell examination. Muntlig examination kan ersätta den skriftliga examinationen vid tillfällen med få tentander. Vid sådana tillfällen meddelas detta de studenter som är anmälda till tentamen senast två kalenderveckor före tentamen.
För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten.

Slutbetyg baserat på resultatet på den individuella examinationen. Projektet bedöms som Godkänt eller Underkänt.

Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination. Digital salstentamen används normalt i denna kurs.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.