Kursplan för Industriell produktion

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial management
 • KurskodTEK250
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 50139
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2023 em J
 • 08 Okt 2022 em J
 • 25 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

.

Syfte

Kursens syfte är ge en god kunskap och förståelse över hur man leder och organiserar produktion i olika typer av verksamheter och hur produktionsfunktionen bidrar till företagets övergripande strategi och konkurrenskraft. Dessutom erbjuder kursen möjlighet för studenterna att inhämta kunskap om teori, verktyg och ramverk för att leda, organisera och utveckla produktionssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Kunna göra adekvata produktionsstrategiska överväganden och beslut
- Förklara de grundläggande parametrar som definierar operations management
- Beskriva olika typer av operations
- Visa hur operations management och industriell organisation kan bidra till företagets strategiska framgång
- Kunna redogöra för konsekvensera av olika strategiska val på kapacitet, samt konsekvensen av layoutval och val av processteknologi
- Kunna diskutera och ge förslag på hur företaget skall hantera relationen mellan kapacitet och efterfrågan på varor och tjänster.
- Ange olika angreppssätt för att förbättra operations.
- Förklara innebörden av lean production samt relatera till hur företaget kan utvecklas utifrån de underliggande principerna i lean.

Innehåll

I denna kurs kommer området industriell organisation att belysas framför allt från ett produktionsperspektiv där fokus ligger på ledning och organisation av varu- och tjänsteproduktion (operations management). I centrum för kursen ligger produktionens och produktionssystemets strategiska betydelse för företagets uthålliga konkurrenskraft. Fokuseringen på produktionen, produktionsutveckling och produktionens strategiska roll har sin grund i det ökade strategiska behovet av medveten och långsiktig utveckling av produktionen och produktionssystemen. Industriell organisation/operations management handlar i detta sammanhang både om att effektivisera och förbättra existerande produktionssystem men också att utveckla nya produkter, tjänster och produktionssystem. Operations management handlar inte bara om att vara effektiv utan också om att utveckla produktionsfunktionen så att det spelar en stödjande eller drivande roll i företagets övergripande konkurrensstrategi och att det är anpassat till förändringarna som sker i omvärlden. Kursen går igenom en rad centrala områden som är av vikt för att kunna leda, organisera och utveckla olika verksamheters produktionsfunktion och att analysera produktionens strategiska roll i olika typer av företag.

Organisation

Kursen innehåller ett antal föreläsningar.

Litteratur

Slack, N., Brandon-Jones, A. & Johnston, R. (latest edition) Operations Management, Pearson Education, London, UK

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen vid kursens slut. Tentamens utformning kan t.ex. bestå av frågor med inriktning mot en förståelse av kursens innehåll (en kombination av essä och analysfrågor samt eventuellt lösning av mindre praktikfall). För godkänd kurs krävs godkänd tentamen (40%). För betyg fyra (4) krävs 60 % och för betyg fem (5) krävs 80% av tentamens maxpoäng. All undervisning kan utgöra grund för den skriftliga tentamen. Även en obligatorisk uppgift ingår där studenterna ska använda modeller ur litteraturen på t.ex. praktiska exempel för att underlätta inläsningsarbetet till den skriftliga tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.