Kursplan för Teknik och samhälle

Kursplan fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnology and society
 • KurskodTEK226
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter som har avslutat sina första 60 hp på grundnivå.

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att a) främja studentens omdömesförmåga med avseende på sociala och etiska dimensioner, och visa medvetenhet om etiska utmaningar i forskning och utveckling, b) ge insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur de används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter.

Kursen har som mål att fördjupa studentens förståelse av relationen mellan vetenskaplig, teknologisk och samhällelig utveckling. Genom att introducera teoretiska begrepp inom samhällsvetenskap och humaniora, och genom att applicera dessa i kontexten av vetenskap, ingenjörskap, och design, syftar kursen till att utveckla studentens ingenjörskapsrelaterade omdöme. Vidare har kursen som mål att främja studentens medvetenhet om hur ingenjörs- och naturvetenskaper är sammanvävda med samhällets utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för teorier om teknik, vetenskapen och samhället.
- Identifiera centrala teman i relationen mellan teknologisk och samhällelig utveckling.
- Rekonstruera samband mellan teknik och samhälle.
- Utvärdera olika ansatser för att hantera hur ingenjörsskap påverkar samhällets utveckling.
- Utvärdera och kritisera teorier om relationerna mellan samhälle, teknologi, och vetenskap.

Innehåll

Kursen
 • introducerar centrala begrepp inom samhällsvetenskap och humaniora, och
 • relaterar dessa till begrepp inom teknologi och naturvetenskap.
Vidare appliceras dessa begrepp i kontexten av samhälleliga frågeställningar som uppkommer inom ingenjörskap, och designvetenskaper i stort.

Organisation

Kursen är organiserad som en serie föreläsningar och gruppövningar.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination och betygsätting är baserad på en obligatorisk skriftlig grupprapport, frivilliga duggor, och aktivt deltagande under kurstillfällena.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.