Kursplan för Research design and methods

Kursplan fastställd 2021-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResearch design and methods
 • KurskodTEK190
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26113
 • Max antal deltagare90
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen är obligatorisk för MEI-programmet. Förkunskapskrav utgörs av kursen Technological Change and Industrial Transformation

  Syfte

  Kursen introducerar och utbildar studenter i hur man planerar, genomför och presenterar empiriska undersökningar av problem. Studenterna lär sig att formulera frågeställningar, välja lämplig empirisk metod, analysera kvalitativa och kvantitativa data, presentera och rapportera uppgifter och rön, reflektera över och motivera metodval samt förstå etiska aspekter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  (a) - Formulera praktiskt eller akademiskt relevanta frågor (b) - Beskriva och diskutera relationen mellan forskningsdesign, forskningsmetoder och dataanalys för att besvara forskningsfrågor (c) - Strukturera och utföra en praktiskt eller akademiskt orienterad empirisk undersökning baserat på relationen mellan forskningsdesign, forskningsmetoder och dataanalys (d) - Värdera eller avgränsa databehov i relation till forskningsfrågan, relevanta modeller och ramverk (e) - Dra slutsatser från en empirisk undersökning och kommunicera resultaten till en målgrupp (f) - Förstå kvalitetskriterier och etiska konsekvenserna av val och angreppssät (g) Kritisk reflektera över metodval och förstå konsekvenserna av val av en given metod i förhållande till andra möjligheter.

  Innehåll

  Kursen introducerar ämnet forskningsdesign och forskningsmetodik och diskuterar tillämpningar och relevans. Kursen ger också en översikt över tillgängliga metoder och en fördjupad diskussion om de mest relevanta metoderna samt diskuterar betydelsen av kristikst tänkande.

  Organisation

  Kursen är organiserad som föreläsningar, övningar och inlämningar och både individuelt och i grupp.

  Litteratur

  Kurslitteraturen anges i kurs-pm.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen sker genom obligatoriska seminarier med inlämning samt hemuppgifter (hemtenta). Hemtentamen är utöver att vara examen ett kurselement för fördjupat lärande och reflektion. Hemtentamen består i att skriva en reflekterande text som relaterar till ett eller flera metodolgiska problem.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.