Kursplan för Operations strategy

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations strategy
 • KurskodTEK156
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36120
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2024 em J
 • 05 Jun 2024 em J
 • 28 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter ska vara registrerade på Masterprogrammet Quality and Operations Management, vilket innebär att ha slutfört följande:
Grundläggande kurs i ekonomi (7.5 ECTS)
Grundläggande kurs i ledarskap/organisation (7.5 ECTS)

Syfte

Kursens huvudsyfte är att vidareutveckla studenternas kunskap om att utforma, leda och förbättra verksamhetsprocesser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Visa förståelse för hur verksamhetsstrategi kan användas för att styra organisationers operativa aktiviteter och affärsstrategiutveckling
 • Tillämpa konceptuella verktyg och modeller för att analysera verksamhetsstrategi och därigenom förbättra organisationers prestanda
 • Känna till verksamheters påverkan på hållbarhet och hur verksamheter kan bidra till ett hållbart samhälle
 • Visa förståelse för hur digitalisering, i kontext av Industri 4.0, påverkar verksamhetsstrategier och -processer
 • Formulera en förbättringsplan för verksamhetsstrategisk inriktning

Innehåll

Kursen är uppbyggd runt flera olika delar. En kort beskrivning av dessa delar finns nedan.

 • Introduktion till produktionsstrategi. Den första delen ger studenterna en grundläggande förståelse för hur strategi kan användas för att skapa ett sammanhang mellan produktionen och produktionsledningen. Inledningsvis fokuseras på modeller över företagsstrategier. Därefter går vi ner på operativ nivå och ser hur produktionen kan bidra till företagets framgång.
 • Fokuserad produktion är ett viktigt angreppssätt. Idén är att det är bättre för produktionen att fokusera på ett begränsat antal mål än att tillfredsställa alla krav med ett och samma system. Studenterna får därigenom en insikt i betydelsen av att minimera variationerna för att skapa effektivitet.
 • Köpa/sälja-besluten är fundamentala i produktionen. Även förläggning av produktionsenheter och dess storlekar är viktiga ställningstaganden. Felaktiga beslut kan härigenom skapa stora problem och enorma kostnader för företagen. Studenterna får här en insikt i viktigheten av dessa beslut och dess konsekvenser.
 • Försörjning. Normalt skapas bara ett begränsat värde inom företaget. De största kostnaderna utgörs av köpta komponenter och tjänster. Därför är det av yttersta vikt att detta görs effektivt och att rätt leverantörer väljs. I denna problematik ingår naturligt förläggning av produktion, nära leverantörer eller nära marknad, global spridning med mindre enheter eller koncentrerat med skalfördelar.
 • Teknologistrategi. Det är av yttersta vikt att tänka strategiskt även vid utveckling av sin processteknologi. Olika processalternativ behöver ställas mot varandra och utvärderas så att det som är det strategiskt bästa väljs, inte bara det som ser ut att vara bäst för stunden.
 • Produktionsförbättringar. Förbättringar av produktionen är nödvändiga för företagen att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Studenterna tränas i att utvärdera om, och i så fall vilka, förbättringar som är lämpliga.
 • Produktionsstrategins processer. Den sista delen handlar om att utveckla en produktionsstrategi. Tre aspekter är speciellt i fokus: lämplighet, uthållighet och risk. Modeller för formulering deras utmaningar diskuteras.
En central dimension i kursen är hållbarhet, i alla dess tre dimensioner ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Organisation

Lärandeaktiviteterna i kursen består av föreläsningar (inkl gäst-sessioner), seminarier, övningar/praktikfallsdiskussioner, och projektaktiviteter.

Obligatorisk närvaro gäller för seminarier, gästsessioner, och projektpresentationer.

Litteratur

Slack and Lewis "Operations Strategy" (i senaste utgåvan).

Ytterligare artiklar tillkommer. Dessa tillgängliggörs via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursexaminationen består av en kombination av aktiviteter:
 • Individuell, skriftlig tentamen. Muntlig tentamen kan ersätta den skriftliga examinationen, om få studenter har registrerat sig för tentamen. Vid sådana tillfällen meddelas detta de studenter som är anmälda till tentamen senast två kalenderveckor före tentamen.
 • Grupprojekt
 • Aktivt deltagande i seminarier och under aktiviteter med externa gäster (gäst-sessioner)
Obligatorisk närvaro gäller för seminarier, gästsessioner, och projektpresentationer.

För slutbetyg krävs godkänt resultat på samtliga examinerande aktiviteter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2024-04-11: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Examinator
   [0111 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination inspera
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-04-11: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Examinator
   [0111 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination inspera
  • 2024-04-11: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Examinator
   [0111 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination inspera