Kursplan för Plattformsutveckling och modularisering

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPlatform development and modularization management
 • KurskodTEK020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36112
 • Max antal deltagare35 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Denna kurs syftar till att ge studenten en god förståelse för plattformsutveckling och modularisering. Plattformsutveckling och modularisering är två koncept/strategier för att genomföra och organisera effektiv produktutveckling. Dessa två koncept/strategier har under de senaste åren blivit alltmer använda av en stor mängd tillverkande företag. Dessa två koncept/strategier kommer att förklaras och diskuteras utifrån tre olika perspektiv, samtliga lika viktiga vid en implementering av en plattforms- och/eller modulariseringsstrategi. Dessa tre perspektiv är produkt, organisation och utvecklingsprocess. Vid avslutad kurs skall studenten ha kunskap om hur plattformsutveckling och modularisering kan användas för mer effektiv utveckling av nya produkter, samt en stor variantflora av dessa produkter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förstå innebörden av plattformsutveckling och modularisering. 

- Förklara fördelarna av att implementera dessa båda strategier i ett företag.

- Förklara, och kunna använda, olika koncept, modeller och verktyg för att analysera ett företags produktsortitment, produktutvecklingsorganisation och produktutvecklingsprocess.

- Ge konkreta förslag till hur ett specifikt företag skall implementera och vidareutveckla en plattforms- och/eller modulariseringsstrategi. 

Innehåll

Kursen sträcker sig över cirka 8 veckor. Under de första veckorna innehåller kursen ett antal föreläsningar (och gästföreläsningar) som syftar till att ge en överblick över området, samt en teoretisk och praktisk bakgrund till plattformsutveckling och modularisering. Veckorna därefter kommer fokus att vara på att skriva en 'topic report'. Ett arbete som genomförs i grupper om 4-6 studenter. Varje grupp skall lämna in en rapport på cirka 15 sidor. Kursen innehåller också ett antal litteraturseminarier som syftar till att diskutera artiklar från olika vetenskapliga tidsskrifter. 

Organisation

Magnus Persson, Docent, Avdelningen Innovation and R&D Management (examinator och föreläsare).

Litteratur

Olika artiklar och bokkapitel.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av tre olika delar, 'topic report' (skriven rapport, samt muntlig presentation och reflektion), litteraturseminarier (inlämning av svar på frågor inför seminariet samt aktivt deltagande under seminariet), och en individuell reflektion (inlämningsuppgift) vad gäller gästföreläsningarna. Dessutom behövs närvaro på de obligatoriska momenten i kursen för att bli godkänd.

Poängen från 'topic report', litteraturseminarierna, samt de individuella reflektionerna summeras ihop till en total poäng på kursen (max 100 poäng). Om man uppnått totalt 40-59 poäng får man betyg 3. Ett resultat på 60-79 poäng ger betyg 4. För betyg 5 krävs ett resultat på minst 80 poäng.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.