Kursplan för Distribuerade system

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDistributed systems
 • KurskodTDA596
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCSN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 12111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 09 Jan 2024 fm J
 • 04 Apr 2024 em J
 • 21 Aug 2024 fm J
0207 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Studenten ska ha kunskaper från en grundläggande kurs i datorkommunikation eller datornätverk som behandlat TCP/IP-protokollstacken och ha programmeringserfarenhet. Dessutom krävs en kurs i operativsystem eller motsvarande.

  Syfte

  Varför blir datorsystem allt mer distribuerade? Hur kan vi bygga pålitliga och feltoleranta distribuerade system? Hur har Internet kunnat skala till flera miljarder användare? Hur är moderna distribuerade system som t.ex. molntjänster, smarta elnät och kommunicerande bilar uppbyggda? Detta är några frågor som kursen behandlar. Målet med kursen är att få en förståelse för design av distribuerade system och de underliggande principer och mekanismer som dagens distribuerade system använder sig av. Föreläsningarna ger nödvändig fundamental kunskap och laborationerna ger praktisk erfarenhet av utveckling av distribuerade system och erfarenhet med att arbeta med verklighetsanknutna problem.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Kunskap och förståelse:
  • Visa kunskap om grundläggande koncept inom distribuerade system och förstå utmaningar och problem såsom synkronisering, konsistens, replikering, och feltolerans.
  • Kunna beskriva tillämpningar inom distribuerade system och de mekanismer dessa använder för att kunna utföra sina tjänster.
  • Ha god kunskap i att kunna diskutera och analysera de problem och krav som olika designmetoder och lösningar står inför.
  • God förståelse inom området för att kunna jämföra och sammanfatta styrkor och svagheter med olika lösningar.
  2. Praktisk färdighet:
  • Kunna utveckla, programmera och utvärdera småskaliga distribuerade system med hjälp av de fundamentala mekanismer som introducerats i kursen.
  • Visa förmåga i att utveckla programvara som kan fungera i miljöer med t.ex. opålitliga kommunikationslänkar och begränsad bandbredd.
  3. Beskrivning- och analysförmåga:
  • Ha god förmåga att beskriva och analysera både existerande och nya metoder för design av distribuerade system, speciellt med avseende på systemens förmåga att skala och vara feltoleranta.
  4. Kommunikation:
  • De kommunikativa färdigheter som praktiseras i den här kursen ger ökad förmåga till samverkan i grupp genom träning i muntlig och skriftlig presentation av labbresultat.

  Innehåll

  Kursen börjar med en introduktion av grundläggande koncept för distribuerade system och de utmaningar dessa står inför. Därefter repeteras viss väsentlig kunskap om kommunikation och operativsystem för att därefter fokusera på:
  • Namngivning
  • Ömsesidig uteslutning (mutual exclusion) och val (election)
  • Klockor och tid
  • Konsistens och replikering
  • Feltolerans i distribuerade system
  • Utvalda representativa distribuerade applikationer
  Lektionerna ger studenterna nödvändig teoretisk kunskap och laborationerna praktisk erfarenhet av att utveckla distribuerade system med verklighetsanknutna problem, där praktiskt analysarbete och laborationer ökar förståelsen både av koncept och verkliga problem. Målet är att efter kursen ska studenten förstå fundamentala egenskaper och problem vid design av distribuerade system.

  Organisation

  Schemalagda föreläsningar och parallellt med föreläsningarna utförs hemuppgifter och handledda labbuppgifter.

  Litteratur

  Andrew S. Tanenbaum, Marten van Steen, "Distributed Systems - Principles and Paradigms", Pearson

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3,4 eller 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.