Kursplan för Grundläggande programvaruutveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory software development
 • KurskodTDA548
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0216 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 25 Okt 2023 em J DIG
  • 12 Mar 2024 fm J DIG
  • 20 Aug 2024 fm J DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper


  Syfte

  Den här kursen är en introduktion till imperativ programmering och programvaruutveckling. Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i programmeringsmässig problemlösning med imperativa metoder, och ge en första inblick i programmerandet som hantverk.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse:
  • Redogöra för grundläggande koncept inom imperativ och objekt-orienterad programmering, med användning av adekvat terminologi
  • Redogöra översiktligt för förhållandet mellan hårdvara, operativsystem och applikation

  Kompetens och färdigheter:
  • Använda grundläggande mekanismer och koncept inom programvaruutveckling, så som typer, variabler, referenser, objekt, satser och uttryck mm
  • Implementera enkla imperativa och objektorienterade program med både textbaserade och grafiska användargränssnitt
  • Konstruera och strukturera algoritmer för att lösa enkla programmeringsproblem
  • Strukturera stora program i hanterbara och återanvändbara enheter med hjälp av begrepp som moduler, klasser och funktioner, samt funktionell nedbrytning
  • Utforma lättläst, deskriptiv och väldokumenterad programkod
  • Använda en modern utvecklingsmiljö, med verktyg som editor och versionshantering.
  • Tillämpa grundläggande verktyg och metoder som stödjer ett inkluderande samarbete i grupp

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • Argumentera för gjorda implementationsval med hänvisning till god praxis för programvaruutveckling
  • Reflektera över etiska konsekvenser av att följa god praxis för programvaruutveckling

  Innehåll

  I kursen används programspråket Python. Följande moment behandlas:

  • In- och utmatning till/från program. 
  • Literaler, typer, variabler, deklarationer, initiering, operatorer, uttryck och satser, synlighetsområden
  • Styrande satser: if, while, for, break, continue, return, try, raise
  • En- och flerdimensionella listor
  • Metoder, parametrar, arguments, returtyper, metodanrop, lokala variabler, överlagrade (overloaded) och överskuggade (overridden) metoder.
  • Primitiva typer kontra referenstyper, värde och referenssemantik. Likhet.
  • Klasser, objekt,  gränssnitt, konstruktorer, access.
  • Grafiska och händelsestyrda program
  • Undantag och felhantering
  • Översiktligt om filhantering
  • Textbehandling, strängar
  • Enkla datastrukturer (list, dictionary, set, stack)
  • Instansvariabler/metoder, klassvariabler/metoder.

  Organisation

  Undervisningen ges i form av datorbaserade övningar och laborationer samt föreläsningar. Under övningar/laborationer finns möjligheter till hjälp.

  Litteratur

  Information om aktuell litteratur ges på kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Digital tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter (laborationer).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-06-19: Examination Examination ändrat av Examinator, PA
    Uppdaterat information om examination
  • Ändring gjord på modul:
   • 2023-05-05: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Schemagrupp/examinator
    [0216 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-04-27: Examinator Examinator ändrat från Niklas Broberg (d00nibro) till Jean-Philippe Bernardy (bernardy) av Viceprefekt/adm
    [Kurstillfälle 1]