Kursplan för Signaler och system

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSignals and systems
 • KurskodSSY043
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel, komplexa tal samt komplexa exponentialfunktioner. Linjära elektriska kretsar.

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskap om hur enklare signaler (kontinuerliga och diskreta) kan beskrivas med matematiska modeller samt hur samband mellan insignal och utsignal hos linjära system beräknas i tids- och frekvensplanet. Kursen ska även introducera Matlab för att analysera signaler samt studera egenskaper hos linjära dynamiska system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • identifiera och ge exempel på olika signaltyper samt ge en sammanfattning av viktiga systemegenskaper.
 • använda matematiska verktyg som Fourierserier, Fourier-, Laplace och z-transformen för att analysera linjära system.
 • beräkna utsignalen från linjära system (både kontinuerliga och diskreta) exciterade av enklare insignaler.
 • beskriva signaler i frekvensplanet genom att använda Fourier representationer.
 • beskriva samplingsprocessen i såväl tids- som frekvensplanet.
 • utifrån ett linjärt systems frekvensegenskaper beräkna utsignalen för en sinusformade insignal.
 • göra en grundläggande tolkning av den Diskreta Fouriertransformen av en samplad signal.

Innehåll

Kursen behandlar:
 • Kontinuerliga och diskreta signaler. Signalmodeller.
 • LTI-system och dess egenskaper. Faltning.
 • Fourierrepresentationer av olika typer av signaler samt deras egenskaper.
 • Parsevals formel.
 • Sampling samt rekonstruktion av samplade signaler.
 • Diskret Fouriertransform (DFT) - numerisk beräkning av Fourierrepresentationer.
 • Laplacetransform och z-transform.
 • Impuls- och stegsvar till LTI-system.
 • Systembeskrivningarna: Överföringsfunktion och Frekvenssvar.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och en laboration.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Skriftlig tentamen
 • Laboration

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.