Kursplan för Hantering av farligt gods

Kursplan fastställd 2021-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHandling of dangerous goods
 • KurskodSJO880
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att ge allmän kunskap om sjötransport av farligt gods samt kännedom om multimodala transporter av farligt gods. Kursen ger de teoretiska kunskaper som behövs för att tjänstgöra som lastansvarig styrman ombord på fartyg som lastar, lossar och transporterar farligt gods i förpackad form och som fast bulkgods. Godkänd kurs ger tillsammans med godkänd brandskyddsutbildning underlag för specialbehörighet ombord på torrlastfartyg som för farlig last enl. 3 kap. 5§ förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Motivera vad som är farligt gods och uppvisa kunskap om klassificeringskriterierna
  - Förklara hur farligt gods skall vara förpackat inför sjötransport
  - Avgöra hur farligt gods skall vara dokumenterat för att accepteras för transport
  - Tillämpa kraven om hur farligt gods skall stuvas ombord
  - Tillämpa kraven hur farligt gods skall separeras ombord med hänsyn tagen till typ av transport och fartyg
  - Relatera till nationell lagstiftning och internationella konventioner som rör sjötransport av farligt gods
  - Redogöra för nödåtgärder vid tillbud och olyckor med farligt gods ombord på fartyg

  Innehåll

  - Nationella och internationella lagar och regler
  - Multimodala transporter av farligt gods
  - Klassificering av farligt gods
  - Stuvning av farligt gods ombord på fartyg
  - Separation av farligt gods ombord på fartyg
  - Krav på förpackningar avsedda för farligt gods
  - Deklaration av farligt och andra transporthandlingar
  - Nödåtgärder vid olyckor och tillbud

  Organisation

  Kursen utgörs av föreläsningar och övningstillfällen. Närvaro vid obligatoriska moment krävs. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Olsson Neptun, T (red), Sjötransport av farligt gods, volym 1, 2016 eller senare upplaga (försäljning via kursbokhandeln)
  Olsson Neptun, T (red), Sjötransport av farligt gods, volym 2, 2016 eller senare upplaga (försäljning via kursbokhandeln)
  Olsson Neptun, T (red), Nationell farligt godslagstiftning, volym 3, 2020 eller senare upplaga (nedladdning via lärplatformen)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-7. För godkänt resultat krävs 80% rätt på tentamen.
  Obligatorisk närvaro på alla kursmoment.

  Hjälpmedel vid tentamen
  Kurskompendia, volym 1-3 inklusive egna anteckningar i kompendia, lexica

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW