Kursplan för Risk- och säkerhetsstyrning

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRisk and safety management
 • KurskodSJO838
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01111
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp
  0222 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp
  • 28 Maj 2024 em L
  • 07 Okt 2023 fm L
  • 29 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i risk- och säkerhetshantering för att uppnå ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsmål inom transport och driftledning. För detta kombinerar kursen teori i risk- och säkerhetshantering med praktisk tillämpning av riskbedömningsmetoder, riskhanteringssystem och riskkultur. Vidare syftar kursen till att ge kunskap om riskbegrepp, sambandet mellan säkerhetskrav och riskhantering, bedömning av sannolikhet- och konsekvenser, förebyggande åtgärder, förberedelse- och beredskapsplanering samt samhällets förmåga att stå emot risker. Slutligen syftar kursen till att ge kunskaper i muntlig presentation och opposition av ett projekt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter avslutad kurs skall student kunna:

  • Beskriva grundläggande begrepp inom risk- och säkerhetshantering;
  • Beskriva ett riskhanteringssystem baserat på riskkultur och arbetsprocesser;
  • Tillämpa riskhanteringsmetoder och verktyg vid identifiering, bedömning, analys av risker;
  • Tillämpa ett strukturerat förhållningssätt vid beslutsfattande i riskfyllda situationer;
  • Förklara hur regulatoriska riktlinjer och krav och dess påverkan på risk och säkerhet;
  • Förklara komplexiteten i risk- och säkerhetshantering baserat på en systemansats;
  • Identifiera behovet av ytterligare kunskap och praktiska färdigheter för att förbättra säkerhet och hållbarhet.

  Innehåll

  Kursen behandlar följande:

  • Teoretiska grunder i risk och säkerhets hantering samt styrning.
  • Tillämpning av standarder inom risk management och security management
  • Metoder och verktyg för bedömning, identifiering, analys och värdering av risker.
  • Metodik för att förebygga, identifiera och minska risker.
  • Kvalitativa och kvantitativa metoder för riskbedömning.
  • Risk management verktyg för kommunikation och förbättring inom riskhantering.

  Organisation

  Kursen är organiserad utifrån en problemorienterad pedagogik och består av:

  • Föreläsningar and gästföreläsningar (obligatoriskt): Ger teoretisk grund och stöd för projektarbetet och tentamen
  • Workshop (obligatorisk): För praktisk tillämpning och teoretisk kunskap vid användning av risk och säkerhets standards.
  • Projekt (obligatorisk): För praktisk tillämpning av inhämtad teori inom risk och säkerhetsstyrning utifrån ett hållbart transportperspektiv. För att säkerställa kunskap kring presentation och opponering vetenskaplig rapport baserad på projektresultat inför intressenter.
  • Skriftlig tentamen (obligatoriskt): För att utvärdering och kontroll av inhämtad kunskap inom kursen.
  • Studiebesök (obligatoriskt)
  Kursen är indelad i tematiska block relaterat till dess innehåll 

  Litteratur

  • Kursbok: Hopkin, P. (2018). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management (5th Edn.): Kogan Page.
  • Vetenskapliga artiklar, se Kurs-PM.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Projektbaserad examination som omfattar skriftlig projektrapport, presentation, och opponering, workshop och en skriftlig tentamen. Studenten måste godkännas på alla enskilda examinationsmoment för att bli godkänd på kursen. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.