Kursplan för Organisation och strategi

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganisation and strategy
 • KurskodSJO825
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01113
 • Max antal deltagare35 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Syftet med kursen är att utveckla genriska ledarskapsfärdigheter och social kompetens, som till exempel förmågan att övertyga och motivera människor, och att kommunicera analyser och rekommendationer i professionella miljöer.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  - Förklara olika typer av system kopplat handlingslogiker
  - Förklara innebörden av begreppen komplexitet och emergens visavi linjäritet och kausalitet kopplat till handlingslogiker.
  - Förklara hur kontroll etableras, underhålls och förloras i komplexa sociotekniska system.
  - Beskriv olika grader av kontroll, dess företräden och begränsningar.
  - visa kunskap om och förståelse för vetenskapliga metoder relevanta för ledningsarbete och dess förmågor och tillkortakommanden.

  Färdighet och förmåga
  - visa förmåga att kritiskt och systematiskt analysera information
  - visa förmåga till självständigt arbete
  - visa förmåga att kommunicera i professionella sammanhang, både muntligt och skriftligt

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  - visa förmåga att bedöma sociala och etiska konsekvenser av ledningsbeslut och -arbete
  - visa insikt om betydelsen personligt ansvar i yrkesutövning

  Innehåll

  Olika typer av sociotekniska system kräver olika logiker för att skapa kontroll. En viktig faktor för framgång i ledning är att identifiera det aktuella systems karaktär för att kunna applicera lämplig ledningsprincip.   
  Kursen har ett utpräglat systemperspektiv och utgår från komplexietsteori vilket är ett kompleterande perspektiv till kausalitet och linearitet. 
  Beroende på systemets karaktär krävs olika logiker för att skapa kontroll.
  Stor kraft kommer läggas på att identifiera premisserna för olika resonemang och logiker då det i många fall är själva grunden för samarbete, utveckling och inte minst, kritiskt tänkande.

  Ledningsarbete och verksamhetslogiker
  - Produktion av beslutsunderlag och olika kunskapsintressen
  - Strategi och byråkrati
  - Företagande, inflytande, etik och makt
  - Globalisering, hierarki och marknadsmodeller 

  Organisation

  I kursen kommer det vara flertal olika moment; föreläsningar, övningar, och rollspel. Den centrala arbetsformen kommer att vara seminariet där det ingår att ta del av ett specifikt material (text, video eller pod) samt skriva en reflekterande text om ämnet som lämnas in innan seminariet där det diskuteras.

  Stor vikt kommer att läggas på konsten att föra resonemang utifrån specifika premisser. I seminarierna blir man godkänd om man har redogjort för materialet samt lagt en personlig reflektion på det. Reflektionen behöver inte vara i linje med vad läraren har för åsikt i sakfrågan så länge som argumentet för ståndpunkten är väl underbyggt och åsikter och premisser tydligt går att skilja. 

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Aktivt deltagande i obligatoriska övningar och seminarier.
  Inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.