Kursplan för Havsmiljörätt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime environmental law
 • KurskodSJO815
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01114
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Denna kurs är endast öppen för studenter på masterprogrammet Sjöfartens organisation och ledning.

Syfte

Det övergrypande syftet med kursen är att student ska erhålla en fördjupad förståelse för de internationella regler som gäller för havsmiljön, där denna anknyter till maritima aktiviteter. Studenterna ska härvid erhålla kunskaper som gäller såväl det civilrättsliga som det offentligrättsliga regelsystemet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
- redogöra för Part XII i UNCLOS och de konventioner som tillkom i kölvattnet på Torrey Canyon katastrofen,
- redogöra för de offentligrättsliga konventioner som reglerar ämnesområdet såsom MARPOL, OPRC, London Dumping, Basel och Hong Kong konventionerna
- redogöra för de privaträttsliga konventioner som reglerar ansvarsfrågor och den kompensation som gäller vid skador som uppkommer under fartygsdrift såsom CLC, FUND, HNS och Bunkerkonventionen, samt de begränsningar i ansvar och kompensation som ligger i dessa bestämmelser,
- förklara regelverken som gäller vid bärgning, de formulär och standardavtal (som LOF och SCOPIC) som gäller vid bärgning, Bärgningskonventionen från 1989 samt innebörden av vissa begrepp som bygger på sedvanerätt och som är av avgörande betydelse för ämnesområdet,
- redogöra för reglerna om bogsering och lotsning i de delar detta rör bärgning och havsmiljörätten principerna för finansieringen av internationella köpeavtal,
- kunna visa och redogöra för förståelsen av begrepp och principer inom området för havsmiljörätten när det gäller utforskandet och exploaterandet av havets naturresurser,

Färdigheter och förmågor
- ha förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera internationella havsrättsliga och miljörättsliga frågeställningar,
- såväl i nationella som internationella sammanhang skriftligen redogöra för och diskutera dragna slutsatser av genomförda uppgifter, och den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet
- förstå det internationella sjö- och handelsrättens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället i ett nationellt och internationellt perspektiv

Innehåll

Kursen består av tre block där det första blocket behandlar de offentligrättsliga perspektiven på havsmiljörätten och de moment som ingår i denna. Block nummer två hänför sig till det privaträttsliga regelverket med konventioner som CLC, FUND, HNS och Bunkerkonventionen. Det tredje behandlar bärgning och bogsering samt de avtal och andra instrument som styr dessa verksamhetsgrenar.

Eftersom miljörätt utifrån ett sjörättsligt perspektiv till största delen styrs genom internationella konventioner så kommer ett huvudfokus att läggas på dessa. Hit hör konventioner och andra regelverk som, UNCLOS Part XII, MARPOL, Basel, London Dumping, OPRC, FUND, HNS och bunkerkonventionen. Den roll som IMO spelar i detta område kommer att beröras tillsammans med de olika regionala organ som HELCOM och OSPAR samt EU som verkar inom området.

Kursens pedagogiska tanke är att genom problembaserad inlärning stimulera aktivt inhämtande av kunskap ur det angivna kursmaterialet. Dess pedagogiska grundtanke kan sammanfattas med att problemformuleringar stimulerar kunskapssökning, och därmed inlärning. Studenterna kommer genom seminarier och grupparbete uppmanas att relatera till det material de inhämtar genom att studera den givna problemställningen för att sedan aktivt diskutera sina resultat vid seminariet i slutet av varje block.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarium.

Litteratur

Meddelas via kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras via seminarium samt hemtentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-11-08: Examinator Examinator ändrat från Olle Lindmark (fb72liol) till Henrik Ringsberg (ringsber) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]