Kursplan för Sjöförsäkring och transporträtt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime insurance and transport law
 • KurskodSJO810
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01115
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Denna kurs är endast öppen för studenter på masterprogrammet Sjöfartens organisation och ledning.

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att studenten skall erhålla en fördjupad förståelse för internationell sjö- och handelsrätt med speciell inriktning mot internationella handelsavtal, transportköp samt sjöförsäkring i form av både fartygets försäkring, lastförsäkring samt P&I.  Studenten skall vidare erhålla fördjupad förståelse för de tekniska och ekonomiska aspekterna som gäller för sjöfartsverksamhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
- redogöra för de förekommande sedvanerättsliga instrument och standardkontrakt som används vid internationella transporter,
- förklara regelverken som används i samband med transport av gods till sjöss och i multimodala transporter,
- visa och redogöra för förståelsen av begrepp och principer inom området för sjöförsäkring och gemensamt haveri enligt följande:
 - H&M och P&I försäkringar på en avancerad nivå;
 - de behov av försäkringar som gäller sjöfartsindustrin och de behov av regler som skall gälla för försäkringsindustrin
  - detaljerad förståelse för innebörden av visa klausuler som förekommer inom sjöförsäkringen såsomInstitute Clauses, International Hull Clauses
  - speciella klausuler såsom de som hänför sig till täckandet av kostnader i samband med piratangrepp och war-risk
  - reglering av sjöförsäkring inkluderande the Marine Insurance Act, 1906 of the United Kingdom och Nordic Marine Insurance Plan;
  - relationen mellan sjöförsäkringen och skador genom förorening samt krav efter genomförd bärgning
  - principerna bakom gemensamt haveri och dess relation till reglerna rörande sjöförsäkring och dispascher
- redogöra för de roller som internationella organisationer och de delar av industrin som deltar i internationell kommersiell shipping har;

 Färdigheter och förmågor
-  systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera internationellrättsliga och köprättsliga frågeställningar
- såväl i nationella som internationella sammanhang skriftligen redogöra för och diskutera dragna slutsatser av genomförda uppgifter, och den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet
- förstå det internationella sjö- och handelsrättens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället i ett nationellt och internationellt perspektiv

Innehåll

Kursen behandlar två huvudområden, reglerna som gäller konossementet, certepartireglerna, andra former av transportdokument, vilket inkluderar multimodala transporter samt sjöförsäkringsrätt.
 
De ämnen som huvudsakligen kommer att behandlas avser de olika apsekterna på internationell handel och internationella transporter av gods till sjöss och på andra former av transport. De huvudsakliga konventionerna och regelverken som kommer att behandlas är Haag/Haag-Visby Reglerna, HamburgReglerna and Rotterdam Reglerna. Regelverk som hänvisar till multimodala transportsystem kommer också att behandlas. De olika standardkontrakt som hänför sig till certepartierna kommer också att diskuteras. Kursen täcker i de olika aspekterna på ämnet sjöförsäkring på en avancerad nivå. Det innehåller ämnesdelar såsom skrov och maskin (H&M) och reglerna om ansvarsförsäkring mot tredje man (P&I-försäkring) och fokus ligger på att behandla de rättsliga sidorna av försäkringsfrågorna ur både ett sjöförsäkrings- och ett shippingperspektiv. Mera detaljerade analyser kommer att när så befinnes vara nödvändigt göras beträffande bland annat standard klausuler även kallade Institute Clauses och kaskoförsäkring. Den reglering som gäller för försäkringsbranschen inom sjöfartsnäringen kommer också att diskyteras och särskilda försäkringsformer som krigsrisk och piratrisker kommer att behandlas i anslutning till relevanta rättsfall och ny doktrin. Sjöförsäkringens roll vid miljöskador och vid bärgning av fartyg kommer att behandlas ur både H&M och P&I perspektiv. Kursen kommer vidare att diskutera företeelsen "Gemensamt haveri" under vilket både York-Antwerpen reglerna och relationen mellan dessa sett ur ett försäkringsperspektiv likaväl som en fråga dispasch.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarium.

Litteratur

Meddelas via kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras via bedömda seminarium (20%), hemtentamen (40%) samt skriftligt tentamen (40%)

Studenten måste ha samtliga delar godkända för att erhålla godkänt betyg i kursen.

Bedömda seminarium: Under seminarium skall studenten muntligen enskilt kunna redogöra för gedigen kunskap och förståelse  av en särskilt utsett uppgift.
Hemtentamen: Hemtentamen består av frågor för att kontrollera kunskap samt problemlösningsförmåga.
Skriftlig tentamen: Tentamen består av frågor för att kontrollera kunskap samt problemlösningsförmåga. Några av frågorna är av essäformat.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-11-08: Examinator Examinator ändrat från Olle Lindmark (fb72liol) till Henrik Ringsberg (ringsber) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]