Kursplan för Fartygsförlagd utbildning med teknisk inriktning, block 4

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOn board training and studies with a technical profile, period 4
 • KurskodSJO729
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp
0312 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp

I program

Examinator

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76140
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0312 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 3

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 76112
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0112 Övning, del A 0 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0212 Övning, del B 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0312 Övning, del C 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 4

   • Undervisningsspråk Svenska
   • Anmälningskod 76142
   • Sökbar för utbytesstudenterNej
   • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

   Poängfördelning

   0112 Övning, del A 0 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
   0212 Övning, del B 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
   0312 Övning, del C 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

    Examinator

    Kurstillfälle 5

    • Undervisningsspråk Svenska
    • Anmälningskod 76113
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0112 Övning, del A 0 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
    0212 Övning, del B 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
    0312 Övning, del C 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

     Examinator

     Behörighet

     Grundläggande behörighet för grundnivå
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Särskild behörighet

     Samma behörighet som det kursägande programmet.
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Kursspecifika förkunskaper

     Innehar giltigt intyg för Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety).

     Innehar godkänt läkarintyg för sjöfolk, samt ha avklarat 70 hp inom programmet enligt beslut C 2018-0351.

     Undantag från förkunskapskraven kan göras efter särskild granskning.

     Syfte

     Föreläsningarna syftar till att förbereda studenterna inför deras praktik och ge studenterna nödvändig kännedom om livet till sjöss för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den fartygsförlagda utbildningen. Praktiken syftar till att utbilda/öva studenten i praktisk färdighet av tidigare erhållna teoretiska kunskaper under driftförhållande ombord i handelsfartyg i enlighet med STCW-konventionens krav samt att erhålla den sjötid som erfordras enligt Transportstyrelsen (TSFS 2011:116) för att erhålla behörighet såsom maskinbefäl.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     Generella lärandemål för all fartygsförlagd utbildning
     - Behärska sådan praktisk kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för att tjänstgöra som befäl på handelsfartyg

     Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
     - Redogöra för allmän fartygsdata
     - Använda och tillämpa fartygets olika nödsignaler, nöd- och säkerhetsrutiner
     - Demonstrera kunskap om "Ship security awareness"
     - Redogöra för 2:e Fartygsingenjörs rutiner och underhållsarbete
     - Visa kunskap om fartygets elsystem
     - Redogöra för fartygets kyl- och luftkonditioneringssystem
     - Förklara brandbekämpningsorganisationen ombord
     - Redogöra för fartygets automatiska kontrollsystem
     - Redogöra för de certifikat och andra dokument som rör fartyget
     - Demonstrera kunskap om fartygets bunkringsrutiner samt hur man för oljedagbok
     - Reflektera kring sitt lärande och utveckling utifrån utbildningens samtliga praktikerioder med fokus på lärandemål i respektive kurs, jämte programmets övriga lärandemål.

     Innehåll

     - Föreläsningar, i syfte att förbereda studenten på kommande praktik.
     - Fartygsförlagd utbildning (praktik), period ca 10 veckor.

     Organisation

     Kursen är den sista av fyra med fartygsförlagd utbildning. Kursen går sommaren mellan åk 3 och 4 och perioden till sjöss brukar vara ca 10 veckor. Inför kursen (lp 4) kan föreläsningar hållas för att förbereda studenten inför kommande praktikperiod.

     Platserna förmedlas främst via Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) och studenten måste själv söka plats via SUI och följa deras riktlinjer.

     Redovisning/examination under lp 1 då studenten enskilt eller i grupp träffar examinator/kursansvarig som kontrollerar genomförda moment. Tillfällen för redovisning ges även under juni månad för studenter som så önskar.

     Utöver förkunskapskrav fordras det att studenten i god tid tar del av SUIs riktlinjer, införskaffar erforderlig dokumentation såsom sjöfartsbok, ev. Visum m.m.

     Litteratur

     Kompendier
     Cadet Report (omdöme, intyg om sjötid)
     ISF Training Record Book (utbildningsjournal kopplad mot lärandemål för kursen)

     Finns att köpa på Cremona, (Kokboken, endast Campus Lindholmen)

     Examination inklusive obligatoriska moment

     0112, Del A
     - Deltagit i obligatoriska moment

     0212, Del B
     - Fullgjort minst 38 dagar ombord på fartyg
     - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly".
     - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare.

     0312, Del C
     - Fullgjort minst 300 dagars FFU under hela sjöingenjörsutbildningen
     - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly".
     - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare

     Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.