Kursplan för Fartygsförlagd utbildning med teknisk inriktning, block 1

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOn board training and studies with a technical profile, period 1
 • KurskodSJO726
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76148
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp
  0212 Övning, del B 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  7,5 hp
   0312 Övning, del C 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   7,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 2

    • Undervisningsspråk Svenska
    • Anmälningskod 76120
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0112 Övning, del A 0 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp
     0212 Övning, del B 7,5 hp
     Betygsskala: UG
     7,5 hp
      0312 Övning, del C 7,5 hp
      Betygsskala: UG
      7,5 hp

        Examinator

        Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

        Kurstillfälle 3

        • Undervisningsspråk Svenska
        • Anmälningskod 76133
        • Sökbar för utbytesstudenterNej
        • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

        Poängfördelning

        0112 Övning, del A 0 hp
        Betygsskala: UG
        0 hp
         0212 Övning, del B 7,5 hp
         Betygsskala: UG
         7,5 hp
          0312 Övning, del C 7,5 hp
          Betygsskala: UG
          7,5 hp

            Examinator

            Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

            Kurstillfälle 4

            • Undervisningsspråk Svenska
            • Anmälningskod 76134
            • Sökbar för utbytesstudenterNej
            • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

            Poängfördelning

            0112 Övning, del A 0 hp
            Betygsskala: UG
            0 hp
             0212 Övning, del B 7,5 hp
             Betygsskala: UG
             7,5 hp
              0312 Övning, del C 7,5 hp
              Betygsskala: UG
              7,5 hp

                Examinator

                Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

                Kurstillfälle 5

                • Undervisningsspråk Svenska
                • Anmälningskod 76144
                • Sökbar för utbytesstudenterNej
                • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

                Poängfördelning

                0112 Övning, del A 0 hp
                Betygsskala: UG
                0 hp
                 0212 Övning, del B 7,5 hp
                 Betygsskala: UG
                 7,5 hp
                  0312 Övning, del C 7,5 hp
                  Betygsskala: UG
                  7,5 hp

                    Examinator

                    Behörighet

                    Grundläggande behörighet för grundnivå
                    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

                    Särskild behörighet

                    Samma behörighet som det kursägande programmet.
                    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

                    Kursspecifika förkunskaper

                    Innehar giltigt intyg för Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety).

                    Innehar godkänt läkarintyg för sjöfolk. 

                    Syfte

                    Föreläsningarna syftar till att förbereda studenterna inför deras praktik och ge studenterna nödvändig kännedom om livet till sjöss för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den fartygsförlagda utbildningen. Praktiken syftar till att utbilda/öva studenten i praktisk färdighet av tidigare erhållna teoretiska kunskaper under driftförhållande ombord i handelsfartyg i enlighet med STCW-konventionens krav samt att erhålla den sjötid som erfordras enligt Transportstyrelsen (TSFS 2011:116) för att erhålla behörighet såsom maskinbefäl.

                    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

                    Generella lärandemål för all fartygsförlagd utbildning
                    - Behärska sådan praktisk kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för att tjänstgöra som befäl på handelsfartyg

                    Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
                    - Redogöra för allmän fartygsdata
                    - Använda fartygets livräddnings- och brandbekämpningsutrustning
                    - Redogöra för sjöfartens påverkan på den maritima miljön och kunna tillämpa åtgärder för att skydda den maritima miljön
                    - Demonstrera grundläggande kunskap om "Ship security awareness"
                    - Demonstrera grundläggande kunskap om underhållsarbete i maskinrummet samt kunna tillämpa säkra arbetsrutiner inklusive användning av personlig skyddsutrustning
                    - Redogöra för rutiner om vakthållning i maskinrummet
                    - Använda fartygets interna kommunikationssystem
                    - Visa förmåga att ta emot och följa givna order på svenska och engelska
                    - Visa grundläggande kunskap om hantering av farligt gods
                    - Visa grundläggande kunskap om organisationen och den termologi som används ombord
                    - Förklara hur fartygets nödstyrningssystem och kontroll av huvudmaskin fungerar
                    - Beskriva vanligt förekommande däcksarbete

                    Rapportskrivning
                    - Strukturera en text
                    - Använda grundläggande referenshantering
                    - Demonstrera förståelse för skrivprocessen

                    Innehåll

                    - Föreläsningar, i syfte att förbereda studenten på kommande praktik.
                    - Fartygsförlagd utbildning (praktik), period mellan 5 - 10 veckor
                    - Rapportskrivning som sker under/direkt i anslutning till praktiken

                    Organisation

                    Kursen är den första av fyra med fartygsförlagd utbildning. Kursen går i lp 3 och perioden till sjöss kan vara allt från 5 till 10 veckor. Inför kursen (lp 1 & lp 2) hålls ett antal föreläsningar för att förbereda studenten inför kommande praktik.

                    Platserna förmedlas främst via Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) och studenten måste själv söka plats via SUI och följa deras riktlinjer.

                    Redovisning/examination sker under lp 4 då studenten enskilt eller i grupp träffar examinator/kursansvarig som kontrollerar genomförda moment.

                    Rapporten skrivs enligt riktlinjer på kurshemsida (ping pong).

                    Utöver förkunskapskrav fordras det att studenten i god tid tar del av SUIs riktlinjer, införskaffar erforderlig dokumentation såsom sjöfartsbok, ev. Visum m.m.

                    Lärsekvenser

                    Lärsekvenser
                    Kursen är en del av lärsekvens kommunikation


                    Litteratur

                    Kompendier
                    Cadet Report (omdöme, intyg om sjötid)
                    ISF Training Record Book (utbildningsjournal kopplad mot lärandemål för kursen)

                    Finns att köpa på Cremona, (Kokboken, endast Campus Lindholmen)

                    Examination inklusive obligatoriska moment

                    0112, Del A
                    - Deltagit i obligatoriska moment samt lämnat in skrivuppgift enligt anvisningar på kurshemsida.

                    0212, Del B
                    - Fullgjort minst 38 dagar ombord på fartyg - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly".
                    - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare.

                    0312, Del C
                    - Fullgjort minst 57 dagar ombord på fartyg
                    - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly".
                    - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare.

                    Examinator kan göra undantag på antal dagar med tanke på praktikperiodens varierade längd om övriga krav är uppfyllda.

                    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.