Kursplan för Arbetsmiljö och säkerhet

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWork environment and safety
 • KurskodSJO710
 • Omfattning4 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76126
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0210 Övning, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0310 Övning, del C 1 hp
   Betygsskala: UG
   1 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Inga.

    Syfte

    Del A: Brandkurs
    Syftet med denna del av kursen är att ge den studerande de obligatoriska minimikraven på grundläggande och fördjupat brandskydd enligt STCW A-VI/3 .

    Del B: SSO/ISPS
    Syftet med denna del av kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper i säkerhetsarbetet ombord.

    Del C: Arbetsmiljö
    Syftet med denna del av kursen är att ge eleverna kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord och en förståelse för hur detta skall användas för att förebyggs skador och ohälsa ombord.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Moment 0110/Avancerad brandbekämpning (AFF)
    (L1) Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
    (L2) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

    Moment 0210/Ship Security officer (SSO)

    (L3) Förklara vilka hot som fartyget kan utsättas för.
    (L4) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.
    (L5) Förklara proceduren med att genomföra en skyddsutredning för fartyg.
    (L6) Förklara åtgärder ombord i syfte att implementera fartygets skyddsplan.

    Moment 0310/Arbetsmiljö
    (L7) Förklara hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall fungera ombord
    (L8) Tillämpa systematisk arbetsmiljöarbete för att förebygga skador och ohälsa
    (L9) Indentifiera risker i samband med arbetet ombord
    (L10) Visa förståelse för när och hur man genomför riskbedömningar ombord

    Innehåll

    Moment 0110/Avancerad brandbekämpning (AFF)
    I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3

    Fartygs brandsäkerhetsorganisation
    Räddningsledartaktik
    Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
    Samarbete med extern räddningsstyrka
    Brandbekämpning till sjöss och i hamn
    Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
    Kontroll av bränsle- och elsystem
    Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
    Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
    Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på stabilitets- och korrektionsprocedurer
    Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
    Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
    Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
    Rökdykning
    Kemskydd

    Moment 0211/Ship Security Officer (SSO)
    I enlighet med STCW A-VI/5

    Maritim skyddspolicy,
    Ansvarsförhållande,
    Skyddsutredning,
    Utrustning och system,
    Skyddsplan,
    Identifiering, upptäckt och åtgärd,
    Särskilda skyddsaktioner
    Skyddsnivåer
    Skyddsdeklaration
    Beredskap
    Utbildning, övning och träning,
    Dokumentstyrning och rapportering.


    Moment 0310/Arbetsmiljö
    Systematiskt arbetsmiljöarbete, lagstiftning och ansvar
    Att arbeta förebyggande med arbetsmiljön
    Fysikaliska hälsorisker
    Psykosociala hälsorisker

    Organisation

    Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie, seminarie, inlämningsuppgifter samt övningar.

    Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde.

    Det är flera obligatoriska läraktiviteter i samtliga delmoment.

    Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

    Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

    Litteratur

    Brandskydd ombord - Jure Förlag, senaste upplagan
    Sjöfartsskydd & ISPS-koden Jure Förlag AB senaste upplagan
    Sjöfartsskyddsföreskrifter; Jure förlag senaste upplagan
    Arbetsmiljömanual för sjöfarten http://san-nytt.se/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-SV.pdf

    Referenslitteratur: International Ship and Port Facility Security

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Del A Moment 0110/Avancerad brandbekämpning (AFF)
    Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.

    Del B Moment 0210/Ship Security Officer (SSO)

    Godkända inlämnings-/arbetsuppgift samt grupparbeten och obligatorisk närvaro på föreläsningar.

    Del C Moment 0310/ Arbetsmiljö
    Godkänd inlämningsuppgift och obligatorisk närvaro på seminarie.

    --------------------
    Efter godkännande i moment 0110 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning i avancerad brandbekämpning" genomförts.

    Efter godkännande i moment 0210 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning för skyddsansvarig ombord " genomförts.

    Dessa godkännanden gör det möjligt att ansöka om certifikat hos Transportstyrelsen.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

    STCW

    • A-III/2 Ensure safe working practices
     Ingår även i kurs:SJO558,
    • A-III/6 Prevent, control and fight fire on board
     Ingår även i kurs:SJO114,
    • A-III/7 Apply occupational health and safety procedures
     Ingår även i kurs: