Kursplan för Säkerhet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSafety
 • KurskodSJO517
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Övning, del A 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp
  0220 Övning, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0320 Övning, del C 0,5 hp
   Betygsskala: UG
   0,5 hp
    0420 Övning, del D 1 hp
    Betygsskala: UG
    1 hp
     0520 Övning, del E 0,5 hp
     Betygsskala: UG
     0,5 hp

      I program

      Examinator

      • Johan Hartler
      Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

      Behörighet

      Grundläggande behörighet för grundnivå
      Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

      Särskild behörighet

      Samma behörighet som det kursägande programmet.
      Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

      Kursspecifika förkunskaper

      Inga.

      Syfte

      Målet med denna kurs är att ge deltagarna, som kommer vara delaktig i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg, grundläggande säkerhetsutbildning.

      Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

      Moment 0114, Grundläggande säkerhet
      (L1) Tillämpa överlevnadsteknik i händelse av fartygs övergivande såsom:
      - Hantera personlig livräddningsutrustning
      - Utföra åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
      (L2) Tillämpa grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord såsom:
      - Tillämpa lämplig släckningsutrustning utifrån typ av brand.
      - Genomföra sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö
      (L3) Använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation, signalerings- och pyroteknisk utrustning.
      (L4) Beskriva grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening.

      Moment 0214 Avancerad Brandbekämpning
      (L5 Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
      (L6) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

      Moment 0314 Sjöfartsskyddsutbildning
      (L7) Beskriva grundläggande kunskap om hotbilder och upprätthållande av sjöfartsskydd (sjöfartsskyddsmedvetenhet).
      (L8) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.


      Moment 0414 Grundläggande sjukvård
      (L9) Tillämpa första hjälpen i händelse av olycka eller sjukdom ombord.
      (L10) Tillämpa första hjälpen på överlevande

      Moment 0514 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (ej snabba beredskapsbåtar)
      (L11) Hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg såsom:
      - Ta befälet på en räddningsfarkost.
      - Hantera maskin i räddningsfarkost eller räddningsbåt.

      Innehåll

      Den studerande skall innan de tilldelas uppgifter i ett fartygs säkerhetsorganisation ha genomgått en utbildning omfattande följande moment, så att kunskap och förståelse erhållits i följande:

      Moment 0114 Grundläggande säkerhet

      I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/1

      Del A, Överlevnadsteknik

      Vilka nödsituationer kan uppstå
      Olika typer av livräddningsutrustning
      Personlig livräddningsuppgifter
      Överlevnadsprinciper

      Del B1, Brandskydd, teori - Allmän del
      Förebyggande brandförsvar
      Brandlarm
      Släckmetoder
      Släckmedel, fast och mobila
      Brandventilation
      Kemskydd
      Andningsskydd
      Sökteknik vid rökdykning

      Del B2, Brandskydd, teori - Fartygsdel
      Inbyggt brandskydd
      Fasta släcksystem
      Transportabel släckutrustning
      Brandsäkerhetsorganisationen

      Del B3, Släckövningar
      Brandtyp
      Släckmetoder och släckmedel
      Vattensläckning
      Skumsläckning

      Del B4, Rökövningar
      Rökdykning

      Del C, Första hjälpen
      Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

      Del D, Personlig säkerhet och ansvar
      Rutiner vid nödsituationer
      Marina miljön
      Arbetsskydd
      Kommunikation ombord
      Mänskliga relationer ombord på fartyg
      Trötthet

      Moment 0214 Avancerad brandbekämpning
      I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3
      Fartygs brandsäkerhetsorganisation
      Räddningsledartaktik
      Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
      Samarbete med extern räddningsstyrka
      Brandbekämpning till sjöss och i hamn
      Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
      Kontroll av bränsle- och elsystem
      Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
      Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
      Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på
      stabilitets- och korrektionsprocedurer
      Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
      Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
      Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
      Rökdykning
      Kemskydd

      Moment 0314 Sjöfartsskydssutbildning
      I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/6
      Sjöfartsskyddsmedvetenhet
      Sjöfartsskyddstermer
      Sjöfartssäkerhetspolitik
      Sjöfartsskyddsnivåer
      Rapporteringsrutiner
      Sjöfartsskyddsplaner
      Hotbilder
      Teknik som används för att förhindra eventuella säkerhetshot
      Identifiering av eventuella säkerhetshot
      Identifiering av eventuella vapen, farliga ämnen m.m.
      Hantering av säkerhetsrelaterad information

      Moment 0414 Grundläggande sjukvård

      I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/4
      Första hjälpen vid sjukdom eller olycksfall ombord
      Första hjälpen-väska
      Kroppsuppbyggnad och funktion
      Toxikologiska faror ombord, inklusive användning av MFAG
      Undersökning av olycksplats och patient
      Nack- och ryggskador
      Brännskador, skållning och effekter av värme och kyla
      Frakturer, luxationer och muskelskador
      Medicinsk vård av räddade människor
      Medicinsk rådgivning via radio
      Farmakologi
      Sterilisering
      Hjärtstillestånd, drunkning och kvävning

      Moment 0514 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
      I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/2

      Del A, Handhavande av farkoster och båtar
      Konstruktion och utformning av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
      Metoder och utrustning för att sjösätta och ta upp räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
      Åtgärder som ska vidtas efter fartygets övergivande
      Underhåll

      Del B, Handhavande av maskin
      Metoder för att starta och driva livräddningsfarkosters maskineri

      Del C, Hantering av utrustning och överlevande
      Hantering av livräddningsfarkoster i hårt väder
      Användning av painter, drivankare och all annan utrustning
      Fördelning av mat och vatten i livräddningsfarkoster
      Åtgärder som vidtagits för att maximera lokalisering av livräddningsfarkoster
      Metoder för helikopterräddning
      Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta genom ex. användning av skyddsutrustning
      Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
      Angöring med livräddningsfarkoster

      Del D, Nödsignaler
      Användande av radioutrustning som medförs i livräddningsfarkoster, inklusive EPIRB och SART
      Pyrotekniska nödsignaler

      Del E, Första hjälpen
      Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

      Organisation

      Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar på övningsfält. Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde. Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.


      Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

      Litteratur

      Brandskydd ombord - Jure Förlag (ISBN: 978-91-7223-275-4)
      Sjukvårdsbok: Första hjälpen ombord/Jure förlag

      Referenslitteratur
      SOLAS, MARPOL:
      Sjöfartsskydd & ISPS‐koden 2:a upplagan; Jure förlag
      International Medical Guide For Ships, WHO

      Examination inklusive obligatoriska moment

      Moment 0114 Grundläggande säkerhet
      Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
      SHIPGAZ - Bättre arbetsmiljö till sjöss
      Kunskapstest (CANVAS)

      Moment 0214 Avancerad brandbekämpning (AFF)
      Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
      Kunskapstest (CANVAS)

      Moment 0314 Sjöfartsskyddsutbildning
      Obligatorisk närvaro på föreläsningar
      Kunskapstest (CANVAS)

      Moment 0414 Grundläggande sjukvård
      Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
      Kunskapstest (CANVAS)

      Moment 0514 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
      Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
      Kunskapstest (CANVAS)

      Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

      Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

      STCW

      • A-II/3 Apply medical first aid on board ship
       Ingår även i kurs:
      • A-II/3 Contribute to the safety of personnel and ship
       Ingår även i kurs:SJO865,SJO895,
      • A-II/3 Operate life-saving appliances
       Ingår även i kurs:
      • A-II/3 Prevent, control and fight fires on board
       Ingår även i kurs:
      • A-II/3 Respond to a distress signal at sea
       Ingår även i kurs:SJO875,SJO895,

      Kursplanen innehåller ändringar

      • Ändring gjord på kurstillfälle:
       • 2021-06-21: Examinator Examinator ändrat från Lars Telestam (sl1tela) till Johan Hartler (sk96joha) av Viceprefekt
        [Kurstillfälle 1]