Kursplan för Forskningsmetodik

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResearch methods
 • KurskodSJO369
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01117
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 24 Okt 2023 em L
 • 03 Jan 2024 em L
 • 20 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenten skall skaffa sig grundläggande kunskap i vetenskaplig teori och etik, samt att studenten skall kunna designa och utföra en vetenskaplig studie inom det natur- eller samhällsvetenskapliga området. Kursen är uppdelad i två delar; en som behandlar kvalitativ forskningsmetodik, den andra behandlar grundläggande statistiska analysmetoder. Efter kursen skall studenten kunna designa en empirisk studie samt tillämpa olika forsknings- och analysmetoder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- definiera och avgränsa en forskningsfråga
- diskutera fördelar och nackdelar med grundläggande datainsamlingsmetoder
- tillämpa grundläggande datainsamlingsmetoder
- tolka och värdera kvalitén på forskningsresultat
- formulera och organisera en diskussion
- planera och skriva en forskningsplan för ett eget forskningsprojekt
- tillämpa grundläggande statistiska analysmetoder

Innehåll

Kursdelen om forskningsdesign och metod innehåller följande moduler:

A1. Forskningsteori
A2. Val av ämne, metod, hypotes och forskningsdesign
A3. Litteraturstudie
A4. Val av mätmetod. Validitet och reliabilitet.
A5. Kvalitativa metoder: Intervju och enkät, observation och textanalys
A6. Att presentera forskning och skriva forskningsrapporten
A7. Forskningsetik

Den statistiska delen innehåller:

B1. Sannolikhetsteori
B2. Mätskalor, summering och beskrivning av data
B3. Hypotestest, typ I- och typ II-fel, statistisk signifikans, en- och tvådelade tester
B4. Urval och populationer, konfidensnivå z- och t-tester
B5. Variansanalys
B6. Korrelation
B7. Regression

Vid sidan av de teoretiska blocken ges praktiska övningar i att skriva en forskningsplan, statistisk analys och presentation av forskning.

Organisation

Kursen innefattas föreläsningar med olika exempel från forskningstillämpning och teori. I samband med detta ska studenten genomföra olika uppgifter som relaterar till den teori som gås igenom på föreläsningarna. Kursen består av två delar: En del om kvalitativa forskningsmetoder och en del om statistisk analys.

Litteratur

Se kursens sida i Canvas. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska moment som ger godkänt på kursen med betyg 3:

- Tre inlämningsuppgifter
- Två datorövningar
- En skriftlig rapportuppgift
- Deltagande vid presentationsseminarium av rapportuppgiften

För att få ett högre betyg skall en skriftlig tentamen omfattande de statistiska metoderna skrivas. Notera att man måste vara godkänd på de obligatoriska momenten innan man är behörig att skriva tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.