Kursplan för Grundläggande säkerhet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSafety - basic level
 • KurskodSJO114
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75160
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Övning, del A 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp
  0214 Övning, del B 0,5 hp
  Betygsskala: UG
  0,5 hp
   0314 Övning, del C 0,5 hp
   Betygsskala: UG
   0,5 hp
    0414 Övning, del D 1 hp
    Betygsskala: UG
    1 hp

     I program

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Kurstillfälle 2

     • Undervisningsspråk Svenska
     • Anmälningskod 75144
     • Max antal deltagare60
     • Sökbar för utbytesstudenterNej
     • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

     Poängfördelning

     0114 Övning, del A 1 hp
     Betygsskala: UG
     1 hp
      0214 Övning, del B 0,5 hp
      Betygsskala: UG
      0,5 hp
       0314 Övning, del C 0,5 hp
       Betygsskala: UG
       0,5 hp
        0414 Övning, del D 1 hp
        Betygsskala: UG
        1 hp

         I program

         Examinator

         Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

         Kurstillfälle 3

         • Undervisningsspråk Svenska
         • Anmälningskod 75127
         • Max antal deltagare60
         • Sökbar för utbytesstudenterNej
         • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

         Poängfördelning

         0114 Övning, del A 1 hp
         Betygsskala: UG
         1 hp
          0214 Övning, del B 0,5 hp
          Betygsskala: UG
          0,5 hp
           0314 Övning, del C 0,5 hp
           Betygsskala: UG
           0,5 hp
            0414 Övning, del D 1 hp
            Betygsskala: UG
            1 hp

             I program

             Examinator

             Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

             Behörighet

             Grundläggande behörighet för grundnivå
             Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

             Särskild behörighet

             Samma behörighet som det kursägande programmet.
             Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

             Kursspecifika förkunskaper

             Inga.

             Syfte

             Att ge alla studerande, som är delaktig i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg, kunskap om grundläggande säkerhetsutbildning, före studerande mönstrar ombord på fartyg samt att praktiskt tillämpa genomgången teoretisk kunskapen ombord på övningsfartyg.

             Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

             (L1) Tillämpa överlevnadsteknik i händelse av fartygs övergivande såsom:
             Hantera personlig livräddningsutrustning
             Utföra åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
             (L2) Tillämpa grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord såsom:
             Tillämpa lämplig släckutrustning utifrån typ av brand.
             Genomföra sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö
             (L3) Använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation, signalerings- och pyroteknisk utrustning.
             (L4) Beskriva grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening.
             (L5) Hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg såsom:
             Ta befälet på en räddningsfarkost.
             Hantera maskin i räddningsfarkost eller räddningsbåt.
             (L6) Beskriva grundläggande kunskap om hotbilder och upprätthållande av sjöfartsskydd (sjöfartsskyddsmedvetenhet).
             (L7) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.
             (L8) Tillämpa första hjälpen i händelse av olycka eller sjukdom ombord.
             (L9) Tillämpa observatörsingripande i syfte att uppnå bra och säker arbetsmiljö
             (L10) Beskriva de 7 diskrimineringsgrunder och dess syfte

             Innehåll

             Den studerande skall innan de tilldelas uppgifter i ett fartygs säkerhetsorganisation ha genomgått en utbildning omfattande följande moment, så att kunskap och förståelse erhållits i följande:

             Moment 0114 Grundläggande säkerhet


             I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/1

             Del A, Överlevnadsteknik

             Vilka nödsituationer kan uppstå
             Olika typer av livräddningsutrustning
             Personlig livräddningsuppgifter
             Överlevnadsprinciper

             Del B1, Brandskydd, teori - Allmän del

             Förebyggande brandförsvar
             Brandlarm
             Släckmetoder
             Släckmedel, fast och mobila
             Brandventilation
             Kemskydd
             Andningsskydd
             Sökteknik vid rökdykning

             Del B1, Brandskydd, teori - Fartygsdel

             Inbyygt brandskydd
             Fasta släcksystem
             Transportabel släckutrustning
             Brandsäkerhetsorganisationen

             Del B3, Släckövningar

             Brandtyp
             Släckmetoder och släckmedel
             Vattensläckning
             Skumsläckning

             Del B4, Rökövningar

             Rökdykning

             Del C, Första hjälpen

             Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

             Del D, Personlig säkerhet och ansvar

             Rutiner vid nödsituationer
             Marina miljön
             Arbetsskydd
             Kommunikation ombord
             Mänskliga relationer ombord på fartyg
             Trötthet

             Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

             I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/2

             Del A, Handhavande av farkoster och båtar

             Konstruktion och utformning av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
             Metoder och utrustning för att sjösätta och ta upp räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
             Åtgärder som ska vidtas efter fartygets övergivande
             Underhåll

             Del B, Handhavande av maskin

             Metoder för att starta och driva livräddningsfarkosters maskineri

             Del C, Hantering av utrustning och överlevande

             Hantering av livräddningsfarkoster i hårt väder
             Användning av painter, drivankare och all annan utrustning
             Fördelning av mat och vatten i livräddningsfarkoster
             Åtgärder som vidtagits för att maximera lokalisering av livräddningsfarkoster
             Metoder för helikopterräddning
             Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta genom ex. användning av skyddsutrustning
             Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
             Angöring med livräddningsfarkoster

             Del D, Nödsignaler

             Användande av radioutrustning som medförs i livräddningsfarkoster, inklusive EPIRB och SART
             Pyrotekniska nödsignaler

             Del E, Första hjälpen

             Se moment 0414, Grundläggande sjukvård


             Moment 0314 Sjöfartsskyddsutbildning
             I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/6

             Sjöfartsskyddsmedvetenhet
             Sjöfartsskyddstermer
             Sjöfartssäkerhetspolitik
             Sjöfartsskyddsnivåer
             Rapporteringsrutiner
             Sjöfartsskyddsplaner
             Hotbilder
             Teknik som används för att förhindra eventuella säkerhetshot
             Identifiering av eventuella säkerhetshot
             Identifiering av eventuella vapen, farliga ämnen m.m.
             Hantering av säkerhetsrelaterad information


             Moment 0414 Grundläggande sjukvård
             Kursen tar upp den grundläggande medicinska baskunskap som krävs enligt STCW och med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs i Section A-VI/4 table A-VI/4-1.
             • Anatomi och fysiologi
             • Principen L-ABCDE
             • Akuta skador
             • Akuta sjukdomar
             • Hypotermi
             • Förgiftningar
             • Tele Medical
             • Fartygsapotek
             • Regelverk som styr sjukvården till sjöss
             I kursen ingår även ett moment om observatörsingripande och hur man kan tillämpa detta för att uppnå en bättre arbetsmiljö som är fri från trakasserier och kränkande särbehandlingar.

             Organisation

             Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar på övningsfält.

             Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde

             Samtliga moment är obligatoriska.

             Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

             All undervisning/övningar är obligatorisk.

             För kurstillfälle två som ges för sjöingenjörsprogrammet gäller följande: Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

             Litteratur

             Sjukvårdsbok: Första hjälpen ombord/Jure förlag

             Referenslitteratur
             SOLAS, MARPOL:
             Brandskydd ombord Jure förlag
             Sjöfartsskydd & ISPS‐koden 2:a upplagan; Jure förlag
             International Medical Guide For Ships, WHO

             Examination inklusive obligatoriska moment

             Moment 0114 Grundläggande säkerhet
             Lärandemål L1-L4
             Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
             Kunskapstest (CANVAS)

             Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
             Lärandemål L5, L9,L10
             Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
             Kunskapstest (CANVAS)

             Moment 0314 Sjöfartsskyddsutbildning
             Lärandemål L6 - L7
             Obligatorisk närvaro på föreläsningar
             Kunskapstest (CANVAS)

             Moment 0414 Grundläggande sjukvård
             Lärandemål L8
             Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
             Kunskapstest (CANVAS)

             Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

             Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

             STCW

             • A-II/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid
              Ingår även i kurs:SJM070,SJO761,SJO765,
             • A-II/1 Contribute to the safety of personnel and ship
             • A-II/1 Ensure compliance with pollution- prevention requirements: Prevention of pollution of the marine environment and anti-pollution procedures
              Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM128,SJO765,SJO780,
             • A-II/1 Operate life-saving appliances: Life-saving
              Ingår även i kurs:SJO761,SJO765,
             • A-II/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances
              Ingår även i kurs:SJM097,SJO763,SJO764,SJO765,
             • A-II/1 Respond to emergencies: Emergency procedures
              Ingår även i kurs:SJM097,SJM136,SJO761,SJO762,SJO764,SJO765,
             • A-III/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid
              Ingår även i kurs:SJM070,
             • A-III/1 Contribute to the safety of personnel and ship
              Ingår även i kurs:
             • A-III/1 Operate life-saving appliances: Life-saving
              Ingår även i kurs:
             • A-III/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances
              Ingår även i kurs:
             • A-III/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations
              Ingår även i kurs:SJO547,
             • A-III/2 Maintain safety and security of the vessel, crew and passengers and the operational condition of life-saving, fire-fighting and other safety systems
              Ingår även i kurs:
             • A-III/6 Apply medical first aid on board ship
              Ingår även i kurs:
             • A-III/6 Contribute to safety of the personnel and ship
              Ingår även i kurs:SJO558,
             • A-III/6 Operate life-saving appliances
              Ingår även i kurs:
             • A-III/6 Prevent, control and fight fire on board
              Ingår även i kurs:SJO710,
             • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
              Ingår även i kurs:LNB728,SJO558,SSY033,SSY036,

             Kursplanen innehåller ändringar

             • Ändring gjord på kurstillfälle:
              • 2023-06-07: Examinator Examinator ändrat från Johan Hartler (sk96joha) till Lars Telestam (sl1tela) av Viceprefekt
               [Kurstillfälle 1]
              • 2023-06-07: Examinator Examinator ändrat från Johan Hartler (sk96joha) till Lars Telestam (sl1tela) av Viceprefekt
               [Kurstillfälle 3]
              • 2023-06-07: Examinator Examinator ändrat från Johan Hartler (sk96joha) till Lars Telestam (sl1tela) av Viceprefekt
               [Kurstillfälle 2]