Kursplan för Profilkurs: passagerarfartygsegment

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfile course: Passenger vessel segment
 • KurskodSJM136
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75125
 • Max antal deltagare20 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Hemtentamen, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0221 Övning, del B 4,5 hp
  Betygsskala: UG
  4,5 hp
   0321 Inlämningsuppgift, del C 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   7,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

    SJM097 Säkerhet och skyddsansvarig ombord

    Syfte

    Syftet med kursen är att ge studenten förståelse och kunskaper om den operativa driften och ledarskapet ombord på ett passagerarfartyg, med speciellt fokus på fartygets nöd- och krisorganisation samt hantering av stora grupper passagerare och besättning. 

    Kursen ska vidga studenternas förmåga inom alla delar av det operativa arbetet ombord som vaktstyrman.

    Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i human factors inom den maritima domänen.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    - Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i organisation och ledningsstrukturer ombord på passagerar- / kryssningsfartyg.
    - Kunskaper i policy och procedurer speciella för passagerar- / kryssningsfartyg.
    - Kunskaper och praktiska färdigheter specifikt för fartygsoperationer för passagerar- / kryssningsfartyg.
    - Teoretiska kunskaper i krishantering för behörighetskursen Crowd and Crisis Management, CCM 
    - Planera en resa för ett passagerar- / kryssningsfartyg avseende navigation vid normal fartygsoperation
    - Planera genomförande av säkerhetsövningar för en stor besättning
    - Redovisa dokumentation ifrån alla delar av resan i enlighet med branschstandard för kontrollorgan
    - Identifiera ergonomiska principer och förstå hur dessa påverkar operatörerna prestation ombord.
    - Förstå operatörerens förmåga och begränsningar samt vad som påverkar en bra kommunikation.

    Innehåll

    Del A
    - Introduktion till Human Factors inom sjöfarten
       - Definition och påverkan på arbetet ombord
       - Makro- och mikroergonomi
       - Ekonomi och ergonomi
    - Fysisk ergonomi
       - Antropometri och kinantropometri
       - Muskler och skelett
       - Manuell materialhantering
    - Kognitiv ergonomi
       - Mental arbetsbelastning, stress och individuella skillnader
       - Trötthet och skiftarbete
       - Minne
       - Beslutsfattande
       - "Mänskliga fel"
    - Kommunikation

    Del B
    - Passagerar- / kryssningsfartygs organisation och ledningsstruktur
    - Policy och procedurer för passagerar- / kryssningsfartyg
    - Simuleringar av specifika fartygsoperationer speciella för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg
    - Krishantering (Crowd and Crisis Management, CCM)

    Del C
    - Planering och genomförande av en hel resa inom segmentet enligt gällande industristandard.

    Organisation

    Del A
    Föreläsningar och seminarier

    Del B
    - Passagerarfartyg/Kryssningsfartygs organisation och ledningsstruktur. (Föreläsningar)
    - Policy och procedurer för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg (Föreläsningar)
    - Simuleringar av specifika fartygsoperationer speciella för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg (simuleringar, obligatoriskt deltagande)

    - Krishantering - Crowd and Crisis Management, CCM (30 timmar föreläsning, obligatoriskt deltagande)
       - Fartygets säkerhetsorganisation
       - Optimalt utnyttjande av resurser 
       - Agerandet under och efter en nödsituation samt kontroll av passagerare och besättning vid en nödsituation samt teorin bakom kris och stresshantering 
       - Kommunikation under och efter en nödsituation 
      
       Del av kursen - Krishantering / Crowd and Crisis Management, CCM - uppfyller kraven i TSFS 2011:116 Allmänna råd till bilaga 6 "Riktlinjer för utformning av utbildning i krishantering" för utfärdande av certifikat.

    Del C
    Projektarbete där studenten själv söker information, sammanställer och redovisar den kompletta planeringen. Obligatoriska arbetspass

    Litteratur

    Magnusson, T. och Lewenhaupt, I (2013) Krisledarskap - Beredskap och hantering av kriser inom sjöfarten Jure Förlag ISBN 978-91-7223-518-2

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Del A:
    Inlämningsuppgift i form av en hemtentamen samt minst 80% närvaro på föreläsningar och 100% närvaro och aktivt deltagande på seminarier

    Del B:
    - Godkänt på inlämningsuppgifter (U/G)
    - Obligatorisk deltagande på simulering
    - Obligatoriskt deltagande i Krishantering - Crowd and Crisis Management (CCM)

    Del C:
    Presentation av dokumentationen för kontrollorgan enligt branschstandard samt godkänt deltagande vid arbetspass

    För att erhålla kursintyg för genomgången CCM (crowd and crisis management kurs) krävs utöver avklarad och godkänd CCM (crowd and crisis management kurs ), godkänt i samtliga kursmoment


    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

    STCW