Kursplan för Säkerhet och skyddsansvarig ombord

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSafety and security officer
 • KurskodSJM097
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75117
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Övning, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0220 Inlämningsuppgift, del B 2 hp
  Betygsskala: UG
  2 hp
   0320 Övning, del C 2 hp
   Betygsskala: UG
   2 hp
    0420 Övning, del D 1,5 hp
    Betygsskala: UG
    1,5 hp

     I program

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Behörighet

     Grundläggande behörighet för grundnivå
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Särskild behörighet

     Samma behörighet som det kursägande programmet.
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Kursspecifika förkunskaper

     Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

     SJM025 Marin kommunikation
     SJM075 Nödsituationer och skadekontroll
     SJO114 Grundläggande säkerhet

     Syfte

     Syftet med kursen är skapa kunskap och färdighet att leda i nödsituationer och krissituationer ombord under sjöräddningsoperationer. Efter kursen ska studenten kunna verka som skydds och säkerhetsansvarig ombord

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     Del A/Avancerad brandbekämpning (AFF)

     (L1) Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
     (L2) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

     Del B/Ship Security officer (SSO)

     (L3) Förklara vilka hot som fartyget kan utsättas för.
     (L4) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.
     (L5) Förklara proceduren med att genomföra en skyddsutredning för fartyg.
     (L6) Förklara åtgärder ombord i syfte att implementera fartygets skyddsplan.

     Del C/Säkerhetsansvarig

     (L6) Förstå vilka åtgärder som bör vidtagas i förebyggande syfte samt vid en nödsituation ombord inkluderade skadekontoll.
     (L7) Genomföra säkerhetsövning iaktagande regelverk, risker och val av utbildningsmetod
     (L8) Tillämpa regler och procedurer vid sjöräddningsoperationer

     Del D/General Operators Certificate
     (L9) Använda delsystem ingående i det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS) för att kunna skicka och ta emot nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden

     Innehåll

     Del A/Avancerad brandbekämpning (AFF)

     I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3

     Fartygs brandsäkerhetsorganisation
     Räddningsledartaktik
     Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
     Samarbete med extern räddningsstyrka
     Brandbekämpning till sjöss och i hamn
     Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
     Kontroll av bränsle- och elsystem
     Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
     Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
     Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på stabilitets- och korrektionsprocedurer
     Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
     Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
     Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
     Rökdykning
     Kemskydd

     Del B/Ship Security Officer (SSO)

     I enlighet med STCW A-VI/5

     Maritim skyddspolicy,
     Ansvarsförhållande,
     Skyddsutredning,
     Utrustning och system,
     Skyddsplan,
     Identifiering, upptäckt och åtgärd,
     Särskilda skyddsaktioner
     Skyddsnivåer
     Skyddsdeklaration
     Beredskap
     Utbildning, övning och träning,
     Dokumentstyrning och rapportering.

     Del C/Säkerhetsansvarig

     Begränsa effekterna av en skada uppkommen av kollison, grundstötning eller brand.
     Användande av skadekontrollplaner
     Fördjupning i vikten av att ha och att hålla övningar ombord.
     Organisation och ledning av sjöräddningsoperationer

     Del D/General Operators Certificate

     Organisation

     Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar både i simulator och på övningsfält.

     Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde

     Det är flera obligatoriska läraktiviteter i samtliga delmoment.

     Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

     Litteratur

     Sjöfartsskydd & ISPS-koden Jure Förlag AB (ISBN: 978-91-7223-5120)
     Sjöfartsskyddsföreskrifter; Jure förlag (ISBN: 978-91-7223-434-5)
     Brandskydd ombord - Jure Förlag (ISBN: 978-91-7223-275-4)
     IMO, ICAO, IAMSAR Volume III
     Referenslitteratur: International Ship and Port Facility Security

     Examination inklusive obligatoriska moment

     Del A/Avancerad brandbekämpning (AFF)

     Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.

     Del B/Ship Security Officer (SSO)

     Godkända inlämnings-/arbetsuppgift samt grupparbeten och obligatorisk närvaro på föreläsningar.

     Del C/Säkerhetsansvarig

     Godkänt genomförande av praktiska övningar.

     Del D/General Operators Certificate

     Godkänd examination nyttajnde GMDSS delsystem

     Efter godkännande i moment 0120 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning i avancerad brandbekämpning" genomförts.

     Efter godkännande i moment 0220 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning för skyddsansvarig ombord " genomförts.

     Efter godkännande i moment 0420 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning för allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS" genomförts.

     Studenter som godkänns utanför ordinarie kursperiod - kontakta examinator för rapportering till Transportstyrelsen

     Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

     STCW

     • A-II/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances
      Ingår även i kurs:SJO114,SJO763,SJO764,SJO765,
     • A-II/1 Respond to emergencies: Emergency procedures
      Ingår även i kurs:SJM136,SJO114,SJO761,SJO762,SJO764,SJO765,
     • A-II/2 Coordinate search and rescue operations
      Ingår även i kurs:
     • A-II/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations
      Ingår även i kurs:SJM076,SJO761,SJO762,SJO763,SJO764,SJO765,
     • A-II/2 Maintain safety and security of the ship's crew and passengers and the operational condition of life- saving, fire- fighting and other safety systems
      Ingår även i kurs:SJO761,SJO762,SJO763,SJO764,SJO765,
     • A-II/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and the protection of the marine environment
      Ingår även i kurs:SJM040,SJM055,SJO131,
     • A-II/2 Respond to navigational emergencies
      Ingår även i kurs:

     Kursplanen innehåller ändringar

     • Ändring gjord på kurstillfälle:
      • 2023-06-07: Examinator Examinator ändrat från Johan Hartler (sk96joha) till Lars Telestam (sl1tela) av Viceprefekt
       [Kurstillfälle 1]