Kursplan för Sjukvård

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMedical care
 • KurskodSJM070
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75128
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Övning, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0218 Tentamen, del B 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp
  • 15 Mar 2024 em L
  • 05 Jun 2024 fm L
  • 23 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Medical First Aid enligt STCW section A-VI/4, table A-VI/4-1.

  Syfte

  Att ge kunskaper i hälso- och sjukvård enligt STCW Manilla, som krävs av den som är ansvarig och handhar sjukvården ombord och med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs i Section A-VI/4, Table A-VI/4-1, 4-2.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter avslutad utbildning ska studenten kunna;
  • tillämpa klinisk undersökning och sjukdomshistoria för att identifiera en patients sjukdomssymptom
  • ange metoder för att förhindra smitta och smittspridning ombord på ett fartyg
  • visa ett förhållningssätt till patienten som är säkert och lugnande
  • utarbeta en lämplig behandling för patientens skador och tillstånd i enlighet med medicinsk praxis, nationella och internationella riktlinjer
  • förbereda rätt dosering och administrationssätt av mediciner och läkemedel i enlighet med tillverkarens rekommendationer och medicinsk praxis
  • upptäcka en förändring i tillståndet hos en patient och förklara betydelsen av att förändringarna upptäcks omedelbart
  • beskriva rutinerna vid dödsfall till sjöss
  • visa hur man för en patientjournal
  • tillämpa mottagna anvisningar från Tele Medical Assistance Service (TMAS)
  • ange och tillämpa metoder för evakuering av patient, inkluderat helikopterevakuering
  • tillämpa rutiner och förfaranden för att söka medicinsk rådgivning
  • tillämpa ett gott etiskt förhållningssätt vid omhändertagande av patient

  Innehåll

  Vård av sjuka och skadade personer ombord

  Omvårdnad av sjuka och skadade personer, inkluderat:
  • Första hjälpen
  • Hjärtstopp inkluderat hjärtstartare
  • Skallskador
  • Skador på ögon, öron, näsa och hals
  • Inre och yttre blödningar
  • Bränn- och frostskador
  • Frakturer, dislokation och muskelskador
  • Sår, sårvård och sårinfektioner
  • Smärtstillande
  • Olika tekniker för att sy ihop sår, inklusive användning av agraff
  • Akuta buksjukdomar
  • Förband och bandage
  Sjukdomar, inkluderat:
  • Medicinska tillstånd och medicinska akutfall
  • Sexuellt överförda infektioner
  • Tropiska sjukdomar och infektioner
  • Tandvård
  • Alkohol- och drogproblem
  • Gynekologi, graviditet och förlossning
  • Vård av livräddade personer
  • Dödsfall till sjöss
  • Vikten av noggrann hygien för att förebygga smitta och smittspridning
  Sjukdomsförebyggande, inkluderat:
  • Desinficering, sanering och råttbekämpning
  • Vaccinationer
  • Föra patientjournal
  • Nationella och internationella regelverk Medicinsk assistans till fartyg
  • Tele Medical Assistance Service (TMAS)
  • Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC)
  • Vård av sjuka och skadade i samarbete med hälsomyndigheten i land
  • Förflyttning och transport av sjuka och skadade, inkluderat helikopterevakuering

  Studenten ska få insikt i den etik som bör genomsyrar sjukvården ombord, d.v.s. vad som är bra respektive dålig vård. Sjukvårdaren ombord på ett fartyg ska;

  • så långt det är möjligt utforma och genomföra vården i samråd med patienten och bygga på patientens självbestämmande och integritet (autonomiprincipen).
  • försöka tillgodose patientens medicinska och medmänskliga behov (godhetsprincipen).
  • sträva efter att i både mötet och i vården både minimera skada och förebygga lidande (principen att inte skada).
  • behandla alla lika vilket innebär att man bör behandla patienter med lika behov lika (rättviseprincipen).
  Fn's mål nummer tre, God hälsa och välbefinnande, i de Globala målen för hållbar utveckling ligger i fokus för kursen Medical care.

  Organisation

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, dels som gruppövningar där olika praktiska moment tränas samt praktik under 3 dagar på ett sjukhus akutmottagning enligt anvisningar från kursansvarig. Kursen omfattas av olika obligatorisk moment där fullgjord närvaro krävs för slutbetyg. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Huvudböcker

  Hälso- och sjukvård ombord; D Edman, I Snöberg. Jure Förlag AB. Senaste upplagan.

  Första hjälpen ombord; D Edman, I Snöberg. Jure Förlag AB. Senaste upplagan.

  Låneexemplar av: 

  Hjärt-lungräddning, för insatspersonal (HLR-Rådet), senaste upplagan samt författningstexten 

  TSFS 2021:80.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A: Fullgjord närvaro vid obligatoriska moment; fem sjukvårdsövningar á fyra timmar, vissa lektioner (enligt kurs-pm) samt sjukvårdspraktik på sjukhus.

  Missad obligatorisk lektion, sjukvårdsövning eller sjukvårdspraktik på sjukhus.

  • Missad obligatorisk lektion ska tas igen med ersättningsuppgift, studenten är inte godkänd förrän ersättningsuppgiften är genomförd.
  • Missad obligatorisk sjukvårdsövning eller sjukvårdspraktik på sjukhus ska tas igen vid ett senare tillfälle i samråd med examinatorn, studenten är inte godkänd förrän sjukvårdsövningen eller sjukvårdspraktiken är genomförd.
  Del B: Skriftliga tentamen. 80 % krävs för godkänt.

  Hjälpmedel vid tentamen
  Språklexikon enligt Chalmers regler
  Författningstexten TSFS 2021:80

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-II/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid
   Ingår även i kurs:SJO114,SJO761,SJO765,
  • A-II/2 Organize and manage the provision of medical care on board
   Ingår även i kurs:
  • A-III/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid
   Ingår även i kurs:SJO114,