Kursplan för Hållbar sjöfart ur ett miljöperspektiv

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable shipping from an environmental perspective
 • KurskodSJM040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75142
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0217 Inlämningsuppgift, del B 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp
   0317 Tentamen, del C 3 hp
   Betygsskala: TH
   3 hp
   • 25 Okt 2023 em L
   • 03 Jan 2024 fm L
   • 23 Aug 2024 em L

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga.

   Syfte

   Kursen skall ge kunskap om hållbar utveckling samt sjöfartens miljöpåverkan och regelverk. Studenten skall få kunskaper inom naturvetenskap, nationella och internationella regler samt styrmedel för att kunna hantera miljöfrågor i rederiets dagliga verksamhet. Detta inkluderar utsläpp av föroreningar till luft och vatten samt reningstekniker. Kursen ger även kunskaper och färdigheter i rapportskrivning och vetenskapligt arbetssätt.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Förklara begreppet hållbar utveckling ur dess tre dimensioner (Ekonomisk, ekologisk och social) och ge exampel på hur sjöfarten förhåller sig till dessa tre dimensioner
   - Förklara sjöfartens utsläpp till miljön och dess effekter på luft- och vattenkvalitet
   - Diskutera tekniker och åtgärder samt regelverk som styr sjöfartens miljöpåverkan
   - Kunna tillämpa principer för praktiskt arbete med miljöanalyser
   - Diskutera etiska perspektiv på hållbar utveckling
   - Skriva en vetenskaplig rapport med kritiskt granskade källor

   Innehåll

   Kursens innehåll speglar tre övergripande ämnen; 1) hållbar utveckling 2) sjöfartens miljöeffekter 3) vetenskapligt arbetssätt. Dessa ämnen behandlas huvudsakligen via praktiska moment, rapportskrivande samt föreläsningar om:

   - Hållbar utveckling
   - Sjöfartens utsläpp till vatten och påverkan på havsmiljön
   - Sjöfartens utsläpp till luft och påverkan på miljö och människors hälsa

   Innehållet i kursen kopplar främst till FNs hållbarhetsmål:
   13 Bekämpa klimatförändringar
   14 Hav och marina resurser
   15 Ekosystem och biologisk mångfald

   Organisation

   Kursen utgörs av föreläsningar samt projektuppgifter där seminarier och inlämningsuppgifter ingår. Den ena projektuppgiften är att skriva en rapport medan och de andra är av mer praktisk natur. För godkänt krävs fullgjorda projektarbeten, närvaro under seminarier samt godkänd skriftlig tentamen.

   Litteratur

   Hållbar utveckling - Historia, definition & ingenjörens roll. Hedenius, Persson & Sprei. 2016
   Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation. Andersson et al. 2016

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen består av tre delar.

   Del A består av praktiska moment där enklare mätningar av tekniska parametrar och miljöparametrar genomförs. Detta arbete är obligatoriskt, motsvarar 1,5 hp och betygsätts som Godkänd (vid aktivt deltagande) eller Underkänd (vid frånvaro).

   Del B består av vetenskaplig rapportskrivning om miljöbelastning från sjöfart samt arbete med hållbar utveckling. Detta projekt redovisas genom muntlig presentation och i en rapport. Obligatoriska moment är deltagande i seminarium och redovisningar. Projektet motsvarar 3 hp.

   Del C består av föreläsningar om hållbar utveckling och sjöfartens miljöpåverkan och examineras genom skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen motsvarar 3 hp.

   För slutbetyg krävs godkänd tentamen, godkända projektarbeten samt närvaro vid obligatoriska moment. Betygsskalan U, 3-5 används för slutbetyg där Del B (rapport) och Del C (skriftlig tentamen) utgör lika stor del av slutbetyget.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   STCW

   • A-II/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and the protection of the marine environment
    Ingår även i kurs:SJM055,SJM097,SJO131,