Kursplan för Nautisk matematik och fysik

Kursplan fastställd 2024-01-30 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNautical mathematics and physics
 • KurskodSJM002
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75160
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 01 Nov 2024 fm L
 • 08 Jan 2025 fm L
 • 22 Aug 2025 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen ska ge kunskaper inom matematiska ämnen som vektorlära, plan och sfärisk trigonometri, samt om grundläggande fysikaliska begrepp, för användning i övriga kurser på sjökaptensprogrammet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Göra beräkningar av trianglars sidor, vinklar (i grader eller radianer) och areor genom att utnyttja likformighet, Pythagoras sats, de trigonometriska funktionerna och de plana sinus- och cosinussatserna.
- Använda de trigonometriska funktionerna för godtyckliga vinklar definierade med hjälp av enhetscirkeln, och rita och tolka graferna av dessa funktioner med godtyckliga perioder.
- Utnyttja begreppet vektor och tillhörande operationer, såsom vektoraddition, för att exempelvis beskriva samverkande krafter eller hastigheter.
- Använda koordinatframställning av vektorer samt vektorers skalärprodukt och med dessa verktyg beräkna längder och vinklar.
- Använda lämpliga sfäriska trianglar och de sfäriska sinus- och cosinussatserna för att lösa problem i samband med storcirkelförflyttningar på jorden.
- Förstå grundläggande begrepp i fysik som är nödvändiga för vidare studier i programmet, så som kraft, tryck, energi, rörelsemängd och vridmoment.

Innehåll

Trigonometri, vektorlära, fysik, sfärisk trigonometri.

Organisation

Föreläsningar och räkneövningar. 

Litteratur

Kompendium. Se kurshemsida i canvas för senaste upplagan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Frivilliga skriftliga duggor kan ge bonuspoäng på tentamen. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.