Kursplan för Klimatet: vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen

Kursplan fastställd 2022-09-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe climate: The science, measures and policy
 • KurskodSEE135
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFRIST
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99133
 • Max antal deltagare150
 • Min. antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
4 hp3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Syfte

  Kursen syftar till att ge en introduktion till klimatet som system, hur människan påverkat klimatet, hur ett ändrat klimat påverkar oss, och hur vi kan agera för att minska klimatförändringen. Kursen kommer att behandla naturlig och mänsklig påverkan på klimatet, hur emissioner påverkar atmosfären och hur detta i sin tur påverkar klimatet, hur stigande temperaturer påverkar land, vatten och ekosystem, vilka åtgärder vi kan vidta för att minska emissioner med fokus på energi, transport, industri och markanvändning, och vilken typ av styrmedel som behövs. Genomgående kommer olika tidsperspektiv att diskuteras, och var vetenskapen står idag, vad vi vet säkert, och var osäkerhet fortfarande finns.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Jordsystemet
  •    beskriva vad jordens klimat utgör och hur solen, atmosfärisk cirkulation och haven hänger ihop
  •    beskriva hur ökade mängder av växthusgaser och partiklar i atmosfären stör strålningsbalansen och hur väl vi kan uppskatta storleken på dessa störningar

  Effekterna av global uppvärmning
  •    beskriva vad en återkoppling är och hur kopplingar ser ut i jordsystemet
  •    beskriva hur och varför klimatet har ändrat sig under det sista århundradet och vilka processer och kopplingar som ligger bakom detta

  Emissioner och annan påverkan
  •    förstå olika typer av utsläppsprocesser (förbränning, diffusa läckage, biogena utsläpp, …)
  •    beskriva hur dessa utsläpp ändrats över tid
  •    beskriva de olika processernas relativa betydelse för klimatförändringar

  Åtgärderna
  •    beskriva åtgärder inom energi-, transport-, bostads- och industrisektorerna som bidrar till minskade växthusgasemissioner
  •    presentera hur åtgärder inom de olika sektorerna beror av varandra
  •    presentera hur bioenergi kan bidra till minskade växthusgasemissioner och de speciella utmaningar som är kopplade till bioenergianvändning
  •    redogöra för jord- och skogsbrukets möjligheter för reducerad växthusgaspåverkan
  •    redogöra för olika tidsperspektiv avseende åtgärder

  Policy och kopplingar
  •    beskriva hur olika typer av klimatstyrmedel fungerar
  •    presentera hur det europeiska handelssystemet fungerar
  •    presentera huvuddragen i Parisöverenskommelsen
  •    presentera vad bördefördelningar är och hur de skiljer sig åt 
  •    analysera specifika utmaningar för att reducera CO2-emissioner
  förstå hur klimatmålet relaterar till andra hållbarhetsmål


  Innehåll

  Kursen består av fem ämnen/block:

  1)    Jordsystemet
  2)    Effekterna av global uppvärmning
  3)    Emissioner och annan mänsklig påverkan på klimatet
  4)    Åtgärder för att nå globala klimatmål
  5)    Policy - och klimatet och de andra hållbarhetsmålen

  Jordsystemet
  I det här blocket undersöks vad som utgör jordens klimat och hur det fungerar i stora drag. Vi tittar på jordens energibalans och hur den störs av antropogena utsläpp, struktur och cirkulation i atmosfären och haven samt vattnets och kolets kretslopp. Detta inkluderar analys av globala långtidsserier av klimatgaskoncentrationer och fysikaliska parametrar i atmosfären från olika mätnätverk.

  Effekterna av global uppvärmning
  I det här blocket diskuteras effekter av global uppvärmning, samt hur dessa processer och återkopplingar hänger ihop och påverkar varandra. Vi analyserar den direkta påverkan av förhöjda temperaturer, förändringar i nederbörd, smältning av inlandsis (som den på Grönland), havsförhöjning och försurning av haven.

  Emissioner och annan mänsklig påverkan på klimatet

  Här beskrivs olika slags utsläppskällor och processer: såsom koldioxid, kolmonoxid, ozon, partiklar från förbränning, biogena utsläpp av metan och N2O, diffusa läckage av metan från naturliga processer, samt utsläpp från utvinning och användning av fossila bränslen, och från vulkaner. Inverkan av atmosfärskemi diskuteras. Processer i mark och vegetation beskrivs, och effekter/påverkan på naturliga ekosystem. Konceptet kolbudget introduceras.


  Åtgärder för att nå globala klimatmål
  Tekniska och icke-tekniska åtgärder inom olika sektorer som kan bidra till minskade växthusgasemissioner kommer att presenteras ur olika livscykel- och tidsperspektiv i relation till Parisöverenskommelsen. Möjligheter och svårigheter med olika typer av åtgärder i olika globala regioner presenteras. Eventuell konkurrens och/eller synergier mellan olika åtgärder kommer att diskuteras. Bioenergi presenteras och de speciella utmaningar som är kopplade till bioenergianvändning diskuteras. Jord- och skogsbrukets möjligheter för reducerad växthusgaspåverkan kommer också att presenteras.

  Policy samt klimatet och de andra hållbarhetsmålen 

  Denna del av kursen går igenom olika typer av styrmedel, både sådana som stimulerar ny teknik, nya processer och bränslen, och sådana som reglerar emissioner, som koldioxidskatter. Parisöverenskommelsen och det Europeiska handelssystemet med utsläppsrätter introduceras. Koncept som bördefördelning och bördefördelningsmodeller presenteras, liksom de internationella klimatförhandlingarna. Sektorspecifika åtgärder jämförs med generella åtgärder. Eventuellt presenteras Montrealprotokollet som ett exempel på ett lyckat internationellt fördrag, och utmaningarna och förutsättningarna den gången jämförs med dagens. Slutligen diskuteras hur åtgärder för att nå Parisöverenskommelsens mål relaterar till några av de andra globala hållbarhetsmålen.  Organisation

  Kursen bygger på föreläsningar, övningar och självstudier. Kursen består av ca 15 kvällsförlagda föreläsningstillfällen (vissa av dessa inkluderar också övningar och andra diskussioner). Varje föreläsningstillfälle är 2,75 timmar långt inklusive paus. 

  Litteratur

  Kurslitteraturen består av ett urval av olika texter som finns tillgängliga digitalt utan kostnad. Information om kurslitteraturen ges under kursens gång. Föreläsningspresentationer kommer att finnas tillgängliga på kurshemsidan. Det mesta är på svenska.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen är baserad på en skriftlig examen. Eventuella bonuspoäng från godkända inlämningssuppgifter läggs till examensresultatet. Kravet för godkänt är 50% rätt inklusive eventuella bonuspoäng. Bonuspoäng från inlämningssuppgifter är endast giltiga vid det första examenstillfället (direkt efter kursslut).


  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.