Kursplan för Fysik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysics
 • KurskodSEE095
 • Omfattning18 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBASD
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 96114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Tentamen, del A 7,5 fup
Betygsskala: TH
7,5 fup0 fup0 fup0 fup0 fup0 fup
 • 29 Okt 2021 fm DIST
 • 05 Jan 2022 fm L
 • 23 Aug 2022 em L
0220 Tentamen, del B 6 fup
Betygsskala: TH
0 fup0 fup6 fup0 fup0 fup0 fup
 • 15 Mar 2022 em L
 • 11 Apr 2022 em L
 • 25 Aug 2022 em L
0320 Tentamen, del C 4,5 fup
Betygsskala: TH
0 fup0 fup0 fup4,5 fup0 fup0 fup
 • 04 Maj 2022 em L
 • 24 Maj 2022 em L
 • 26 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

Kursspecifika förkunskaper

Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse för grundläggande fysikaliska samband samt ge en god grund för fortsatta studier inom teknisk högskola.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • tydligt redovisa sina problemlösningar på ett fullständigt och strukturerat sätt.
 • frilägga stela kroppar, ställa upp jämviktsekvationer, tillämpa rörelselagarna och utnyttja energiprincipen.
 • redogöra för de viktigaste begreppen, principerna och terminologin inom elektromagnetism.
 • tillämpa storheterna elektriskt fält och magnetfält i problem som rör elektrisk- och magnetisk kraftverkan, samt partikelrörelse i närvaro av fält.
 • tillämpa Kirchhoffs lagar, Ohms lag och Joules lag i problem som rör elektriska likströmskretsar, samt Lenz lag och Faradays lag i induktionsproblem.
 • redogöra för termodynamikens grundläggande principer.
 • redogöra för viktiga fysikaliska begrepp som termisk verkningsgrad, resonans, interferens och diffraktion.
 • tillämpa linsformeln och beräkna förstoring samt konstruera strålgång.
 • redogöra för de fysikaliska mekanismerna bakom atomkärnans och atomens uppbyggnad samt radioaktivitet.

Innehåll

Delkurs A, LMA 538 0109, 7,5 hp: Newtons lagar, kraftgeometri, friläggande av kroppar och delar av kroppar, moment, tyngdpunkt, jämvikt med och utan friktion, rörelselagar och partikeldynamik d.v.s. hastighet, acceleration, kinematik och kinetik. Fullständig lösning av jämviktsproblem med hjälp av kraft- och momentekvationer. Värme, temperatur, termodynamikens huvudsatser, densitet och tryck. Cirkulär centralrörelse, sammansatt rörelse, arbete, energi och effekt, energiprincipen. Grundläggande begrepp inom hållfasthetslära: spänning, töjning och elasticitet. Delkurs B, LMA538 0209, 6,0 hp: Grundläggande begrepp inom elektromagnetism (laddning, ström, potential, spänning, energi, effekt, elektrisk fältstyrka, magnetisk flödestäthet, magnetiskt flöde); kretselement (spänningskälla, ledare, resistor, kondensator, induktor); likströmskretsar (Kirchhoffs lagar, Ohms lag, Joules lag, RC-krets, LR-krets); elektrisk- och magnetisk kraftverkan (elektriskt fält, magnetfält, partikelrörelse i närvaro av fält); induktion (Lenz lag, Faradays lag); funktionsprincip för linjär likströmsmotor och linjär likströmsgenerator. Användning av Matlab som beräknings- och grafritningshjälpmedel. Delkurs C, LMA538 0309, 4,5 hp: Mekaniska svängningar, vågutbredning, mekaniska vågor, elektromagnetiska vågor, interferens och diffraktion, geometrisk optik, partikel-vågdualiteten, atomer och spektra, atomkärnans struktur, kärnreaktioner, kärnenergi.

Organisation

Kursen består av 3 delkurser. Kurserna omfattar föreläsningar och övningar som ges på distans. I delkurserna B och C förekommer även laborationer vilka genomförs dels på distans men också på Campus vid två tillfällen, ett vardera för delkurserna B respektive C.

Litteratur

 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, teoribok (Natur och kultur)
 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, övningsbok (Natur och kultur)
 • Utdelat material

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination baseras på skriftlig tentamen, både digitalt och på Campus, samt godkända laborationer för varje delkurs, betygsskala TH. För att erhålla slutbetyg i fysik krävs godkänd tentamen på samtliga delkurser och att samtliga laborationer är godkända. Betygsskalan för slutbetyg i fysik är 3, 4 och 5. Avslutad kurs motsvarar till djup och innehåll minst gymnasieskolans kurs Fysik 2.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-02-01: Tentamenstid Tentamenstid ändrat från Förmiddag till Eftermiddag av Tommy Gustafsson
   [2022-04-11 6,0 hp, 0220]
  • 2022-02-01: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2022-05-05 Förmiddag till 2022-05-04 Eftermiddag av Tommy Gustafsson
   [2022-05-05 4,5 hp, 0320]
  • 2022-02-01: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2022-05-25 Förmiddag till 2022-05-24 Eftermiddag av Tommy Gustafsson
   [2022-05-25 4,5 hp, 0320]
  • 2021-10-18: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Distans av moty
   [2021-10-29 7,5 hp, 0120]