Kursplan för Evolution och självorganisation i biologiska system

Kursplan fastställd 2024-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEvolution and self-organisation i biological systems
 • KurskodSEE075
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Muntlig tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten verktyg för att förstå och reflektera kring vår världs naturhistoriska tillblivelse och långa historia - och därmed också en sorts dynamik och organisation som skiljer sig starkt från vad vi finner inom exempelvis fysiken, och som är grundläggande för att förstå vår planet och dess system. Vi fokuserar på biosfären - via evolutionär biologi och ekologi - samt på mänsklighetens förhistoria - via paleoantropologi. Förutom naturhistoria och mänsklig och kulturell evolution kommer studenten att bekanta sig de teoretiska traditioner som ligger bakom vår förståelse av biosfären: evolutionsteori på mikro- och makronivå, med särskilt tonvikt på naturhistoriens stora evolutionära transitioner, samt de modeller och frågeställningar som ligger bakom vår förståelse för hur mänskliga samhällen uppstod ur de sorters beteenden och sociala interaktioner man finner bland djur.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för de stora stegen i evolutionen, så som uppkomsten av liv, eukaryota celler, sexuell fortplantning, flercelliga organismer och social organisation
 • Redogöra för huvuddragen i utvecklingen av biodiversitet inklusive massutdöenden
 • Redogöra för människans och den mänskliga kulturens evolution
 • Förklara grundprinciperna i Darwins evolutionsteori
 • Förklara de generella huvudmekanismerna bakom de stora stegen i evolutionen
 • Redogöra översiktligt för makroevolutionära fenomen så som stabilitet i ekosystem, nisch-teori och evolutionary developmental biology
 • Begrepp inom organisation och komplexa dynamiska system såsom near-decomposability, självorganisation, emergens och kaos.

Innehåll

• Evolutionsteori
• Grundläggande organisationsteori
• Dynamik och organisation i komplexa system, exempelvis koncept som självorganisation, kaos och emergens
• Översiktlig naturhistoria: livets uppkomst, de stora stegen i evolutionen och utvecklingen av biodiversitet på jorden
• Människans och den mänskliga kulturens ursprung och evolution.
• Major Evolutionary Transitions: Utvecklingen av organisk och ekologisk komplexitet
• Makroevolution
• Nya strömningar inom evolutionsbiologin, såsom niche construction theory och evolutionary developmental biology

Organisation

Föreläsningar och ett projektarbete

Litteratur

Artiklar och kapitel, samt kompendietexter, som distribueras.
Mjukvara som tillhandahålls.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen utgörs av ett obligatoriskt projektarbete och en muntlig tentamen som tillsammans avgör betyg U, 3, 4 eller 5 på kursen. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.