Kursplan för Jorden som system

Kursplan fastställd 2024-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe Earth System
 • KurskodSEE060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74112
 • Max antal deltagare65
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0220 Tentamen, del B 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 11 Okt 2024 em J

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen beskriver de fysikaliska och kemiska mekanismer som styr jordens klimat. Speciellt fokus läggs på de stora kretsloppen i naturen och hur de kan förstås som sammankopplade system som agerar på olika tidsskalor. Kursen skall ge de grundläggande kunskaper som krävs för att senare kunna analysera mänskliga aktiviteter ur miljö- och klimatperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

redogöra för jämviktstillstånd och återkopplingar i system, atmosfärens och havens struktur och cirkulation, plattektonik, jordens strålningsbalans, betydelse och nedbrytning av ozonlagret, orsakan och påverkan av aerosoler och luftkvalité, vattnets och kolets kretslopp, orsak och hastighet av naturliga klimatförändringar, samt inverkan på klimatet av fossila bränslen. Vidare, att kunna lösa enklare numeriska problem kring t.ex. hydrostatisk jämvikt, tidskonstanter och strålningsbalans, samt att kunna utföra och tolka enkla simuleringar av delar i klimatsystemet.

Innehåll

Huvudtema i kursen är:

• Grundläggande systemtänkande

• Atmosfären, haven, kryosfären och litosfären

• Jordens strålningsbalans

• De viktigaste kretsloppen (vatten och kol)

• Naturliga klimatförändringar

• Mänskligt orsakade miljöförändringar, som nedbrytning av ozonlagret, utsläpp av växthusgaser och försämrad luftkvalité

Organisation

Kursen består av föreläsningar, egen inläsning av litteratur, och övningar, samt simuleringar som redovisas via inlämningsuppgifter.

Litteratur

The Earth System av Kump, Kasting och Kump (third international edition), ISBN 1-292-02163-2, samt utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyg baseras enbart på tentamensresultat.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.