Kursplan för Ledarskap för hållbarhetsomställningar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeadership for sustainability transitions
 • KurskodSEE040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Maskinteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28119
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Dugga 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0319 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen ger teoretiska perspektiv, metoder och verktyg för att leda hållbarhetsdriven innovation i samhället. Detta ledarskap bygger på backcasting som övergripande approach där du utvecklar ett ledarskap på tre nivåer: att leda dig själv, leda tillsammans med andra och att leda för mänskligheten. Ledarskapet introduceras genom litteratur och föreläsningar, tillämpas genom ett verkligt case samt utvecklas genom individuella övningar och reflektion. Med denna grund kommer du i din framtida yrkesroll kunna leda komplexa omställningsprocesser som innefattar aktörer från olika sektorer i samhället. En del som går kursen väljer att fördjupa den ledarskapsförmåga som utvecklas under kursen genom att ta kursen SEE050 "systemtänkande för hållbarhetsomställning", vilken i sin tur förbereder för examensarbete i linje med Challenge Lab.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Beskriva kritiska hållbarhetsutmaningar och reflektera över nödvändiga paradigmskiften.
- Detta inkluderar att relatera utmaningar till de 17 globala målen för hållbar utveckling.

2. Genomföra 'framtidsstudier'.
- Detta inkluderar backcasting- och scenarioplaneringsmetoder för att skapa visioner, testa robusthet och hantera osäkerheter.

3. Klargöra sina egna värderingar och styrkor.
- Detta inkluderar också förståelse för andras värderingar och styrkor, motsättningar, konflikter och motsägelser.

4. Applicera systemtänkande.
- Detta inkluderar att zooma över skalor, konsekvenser av universalitet, förståelse av dynamik med hjälp av kausala loopdiagram, identifiera rotorsaker, förståelse av system utifrån olika hållbarhetsdimensioner, samt ur ett socio-tekniskt perspektiv.

5. Applicera omställningsstrategier och hållbarhetsdrivna innovationsprocesser.
- Detta inkluderar att identifiera hävstångspunkter i flernivåsystem, förstå inlåsningseffekter, utveckla konceptuella lösningar (designtänkande), iteration och experimenterande (entreprenöriellt tänkande), samt förmåga att omsätta kunskap i handling.

6. Applicera verktyg för att möjliggöra och facilitera dialog med flera intressenter.
- Detta relaterar till förmågan att lära från andra, att förstå och respektera andras behov, perspektiv och handlingar. Detta inkluderar tekniker för samverkan och deltagande problemlösning, dialogverktyg, samskapande, perspektivmedvetenhet, samt aktivt lyssnande.

7. Applicera kritiskt tänkande.
- Detta inkluderar både kritisk intern reflektion (egna värderingar, normer och handlingar) såväl som extern (fenomen i den omgivande världen).

8. Integrera problemidentifierings- och problemlösningsmodeller.
- Detta är den övergripande förmågan att förstå, integrera och kritiskt granska de ramverk och verktyg som presenteras i kursen.

9. Leda sig själv, leda tillsammans med andra och leda för mänskligheten.
- Detta inkluderar förmågan att utveckla sina egna ledarskapsförmågor baserat på de teorier och verktyg, case och reflektionsuppgifter i kursen.

Innehåll

Backcasting från hållbarhetsprinciper är en nyckelmetodik under hela kursen. Backcasting kan användas för att bryta sig fri från inlåsningar och öppna upp perspektiv genom att starta från en önskvärd hållbar framtid och innefattar följande fyra steg:
 1. Rama in villkoren för en hållbar framtid på en principiell nivå
 2. Analysera gap mellan dagens situation i relation till hållbarhetsprinciperna
 3. Identifiera hävstångspunktsinsatser för att brygga gapen
 4. Utarbeta strategier för att realisera hävstångspunkterna
Utöver backcasting innehåller kursen två perspektiv för ett holistiskt angreppssätt för att hantera komplexa utmaningar:
 • Utifrån-in-perspektiv; inkluderar systemdynamik, omställning och design som verktyg för att förstå och hantera de externa krav som global hållbarhet ställer på olika system.
 • Inifrån-ut-perspektiv; inkluderar metoder och verktyg för att förstå och reflektera över ens egna värderingar, styrkor och visioner - såväl som att förstå och leda i interaktionen med olika intressenter inom komplexa system.

I ett case som genomförs under kursen i form av gruppövningar och uppgifter, kommer behov och möjliga idéer som kan visa vägen för vidare lösningar identifieras - för att brygga gapet mellan den hållbara framtiden och dagens situation.

Organisation

För varje steg i backcasting-metodiken används två perspektiv (utifrån-in och inifrån-ut). Dessa kommer adresseras genom tre lärandesätt:
 • Teorier och verktyg: Introducerande föreläsningar och litteratur
 • Case: Ett hands-on case där verktygen appliceras i verkliga hållbarhetsutmaningar.
 • Reflektion: En reflektionsuppgift om ledarskap som omfattar hela kursen, där studenterna reflekterar på de verktyg som används i caset. Syftet med reflektionen är att tillgodogöra sig kunskapen och erfarenheterna (double-loop learning) och relatera dessa till ledarskapegenskaper och ens egna värderingar.
För att applicera teorin och verktygen för att hantera hållbarhetsutmaningar i sociotekniska system, innefattar kursen ett hands-on case. Caset kommer använda hållbarhetsutmaningar i Västsverige för att initiera lösningar - sammankopplande av gapet mellan den hållbara framtiden och dagens situation. För att göra det möjligt att leda i en dialog, under caset, kommer även era egna värderingar och styrkor att utforskas (inifrån-ut-perspektiv).
För att bättre förstå dagens system kommer ni genom gruppövningar interagera med olika intressenter och därigenom få en bredare bild av övergripande utmaningar och förstå systemet från olika perspektiv. I denna del introduceras och används dialogverktyg. Dialogen och användningen av causal-loop diagrams möjliggör identifieringen av angreppspunkter i systemet. Projektidéerna som identifieras i kursen kan låsa upp och facilitera förändring i olika undersystem och följaktligen initiera möjliga omställningar av det större systemet.

Litteratur

Kurslitteratur tillgänglig via Canvas kurssida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom ett kursövergripande case, en reflektionsuppgift, samt en dugga.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.