Kursplan för Hållbart uttag av biomassa

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable biomass supply
 • KurskodSEE015
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08136
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2021 em L
 • 09 Apr 2021 fm J
 • 19 Aug 2021 em J
0218 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper från universitet eller motsvarande inom miljövetenskap eller kemisk/biologisk ingenjörsvetenskap

Syfte

Kursen ska förbereda ingenjörer i deras framtida arbete i industri, offentlig verksamhet och/eller forskning med kunskaper och verktyg så att de kan bidra till ett samhälle som producerar och använder biomassa - och därmed mark-och vattenresurser - med hållbara och effektiva metoder. Kursen ger grundläggande kunskap om ekologi samt jordbruk, skogsbruk och vattenbruk och förutsättningar för produktion av biomassa i dessa sektorer. Kursen innehåller en orientering i ekonomiska och ekologiska principer som är nödvändiga för en hållbar produktion och användning av biomassa, samt en genomgång av metoder och verktyg för att göra hållbarhetsbedömning av olika produktionssystem. I detta ingår även hållbarhetsstandarder och certifieringssystem av biomassa och nya biomaterial/biobränslen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva grundläggande ekologiska principer som är viktiga för ekosystemens funktioner och deras betydelse för produktion av biomassa.
 • redogöra för produktionssystem inom jordbruk, skog och aquakultur i olika regioner samt hur systemen påverkar användning av mark, vatten och andra resurser.
 • förklara vilken potentiell påverkan biomassaproduktion har på biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt på de biogeokemiska kretsloppen (kol, kväve, fosfor och vatten).
 • reflektera över värdering av ekosystemtjänster utifrån olika etiska och ekonomiska perspektiv
 • redogöra för relevanta metoder och verktyg för att bedöma hållbarheten i biomassaproduktion och hur dessa kan användas inom standards och certifieringar
 • utvärdera scenarier och möjligheter för framtida produktionssystem av biomassa inkluderande nya metoder och tekniker (t ex permakultur, träd-jordbruk, fleråriga grödor, nya växtförädlingstekniker, bioraffinaderier).

Innehåll

Kursens är uppdelad i tre block. Det första blocket ger grundläggande kunskaper om produktionssystem för biomassa, ekologiska principer, och påverkan på ekosystemen från biomassaproduktion. Block två handlar om metoder för att granska och värdera biomassaproduktion ur ett brett hållbarhetsperspektiv, inklusive kvalitetsstandarder och certifieringssystem för biobaserade produkter.
I kursens tredje block tillämpar studenterna sina inhämtade kunskaper i en fallstudie med fokus på att hitta hållbara lösningar för biomassaproduktion i möjliga framtida scenarier.

Organisation

En betydande del av kursen kommer att läggas på att beskriva och diskutera framtida och innovativa produktionssystem av biomassa, och hur ny teknik och nya produktionssystem kan värderas ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Ett viktigt lärandemoment i detta avsnitt är att studenterna arbetar i grupp med fallstudier av produktionskedjor för olika typer av biomassa (skog, restprodukter jordbruk, alger etc) med olika användningsområden (bränsle, biomaterial, foder etc) och gör hållbarhetsanalyser av produkternas värdekedjor. I dessa fallstudier kommer studenterna att sättas i kontakt med relevanta aktörer, t ex inom industrin.

Litteratur

Kursbok (som ska beslutas) samt vetenskapliga rapporter och artiklar

Examination inklusive obligatoriska moment

De första två blocken i kursen examineras genom en skriftlig tentamen kompletterat av individuellt utförda inlämningsuppgifter och deltagande vid studiebesök. De sistnämnda är frivilliga och ger bonuspoäng till tentamen. Det tredje blocket examineras genom ett större projektarbete som genomförs i grupp och redovisas genom en gruppinlämning med kamratgranskning och en muntlig presentation.
Betyg (U, 3, 4, 5) på hel kurs ges utifrån sammanlagt antal poäng från de ingående kursmomenten. Både tentamen och projektet måste vara godkända för godkänt på kursen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten