Kursplan för Bildbehandling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnImage processing
 • KurskodRRY025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29125
 • Max antal deltagare65
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2020 em J
 • 05 Jan 2021 em J
 • 20 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i flera variabler och statistik, samt erfarenhet av Matlab.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna att bekanta sig med en mängd olika tekniker inom modern bildbehandling. Dessa tekniker kan användas för att subjektivt förbättra bildkvaliteten för slutanvändaren (bildförbättring), ta bort kända bild snedvridningar (bildrestaurering) och för att minska bilddata storlekar för lagring eller överföring (bildkomprimering). Dessa tekniker är värdefulla i en rad applikationer och karriärer, inklusive, men inte begränsat till, medicinsk bildbehandling, astronomi, fjärranalys, automation etc. Stress placeras på djup förståelse av principerna bakom teknikerna snarare än minnes inlärning av algoritmer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Visualisera genom hjälp av mentala bilder processen med att bilda 1D och 2D Fourier transformer och även faltning processen. Beskriv likheter och skillnader mellan de kontinuerliga och diskreta Fouriertransformer och deras inbördes förhållande.
 • Välj och tillämpa lämpliga bildförbättringsmetoder för olika applikationer. Diskriminera mellan fall där automatiserade bildförbättringsmetoderger lämpliga resultat och där de inte gör det.
 • Förstå skillnaderna mellan medelvärdes och medianfiltreringför att minska bildbrus.
 • Visa förståelse för bildutjämningoch skärpning i både bilden och Fourier-domäner. Välj mellan optimala metoder för kantdetekteringi olika applikationer.
 • Beskriva vanliga förvrängda bilder som vindlingar av den sanna bilden med punkt spridningsfunktioner (PSF). Beskriva och bestämma under vilka villkor olika bildrestaureringsalgoritmer kan användas och beskriva styrkor och svagheter i dessa algoritmer.
 • Beskriv kosinustransform och dess förhållande till Fouriertransformen.
 • Visa grundläggande förståelse för wavelets och vet hur man använder dem för att komprimera och Denoise uppgifter.
 • Förklara skillnaden mellan förstörande och förlustfria komprimeringsmetoder och förklara begreppet dataredundans som källa för kompression . Beskriv delkomponenterna i allmänna kompressor/expanderare algoritmer. Beräkna teoretiska gränser för förlustfri komprimering med hjälp av Shannon ljudlös kodning sats och genomföra Huffman kodning.
 • Beskriv en mängd olika funktioner kartläggning som kan användas för att erhålla kompression och bestämma när olika metoder är lämpliga. Visa via exempel varför Digital Pulse Code Modulation (DPCM) fungerar och är stabil i ansiktet av kvantiseringsfel.
 • Beskriv de viktigaste komponenterna i JPEG-standarden.
 • Skriv datakod i MATLAB för att genomföra valda bildbehandlingsalgoritmer.

Innehåll

Introduktion. Bildförbättring: förändra funktioner och histogram
utjämning, bildutjämning och slipning, kantdetektering och buller
reduktion; Fourierdomänen metoder. Kontinuerlig och diskret 2D Fourier
Förvandlas. Wavelets och Wavelet Program. Bildkomprimering: allmän
kompressor/expanderare, kodning sats, Huffman kodning och multi-pixel
kodning, körlängdkodning, prediktiv kodning och digital puls Code
Modulation, cosinustransform, blockkodning, zoner mask och tröskel
mask, JPEG. Bild Restaurering: linjär rymd invariant snedvridningar,
punkt spridningsfunktion, inversa och pseudoinverse filter, Wiener
filter; image rekonstruktion från projektioner.

Organisation

Föreläsningar, laborationer, lektioner och projektarbete.

Litteratur

"Digital Image Processing" 3:e upplagan (2008) av Gonzalez och Woods.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projekt och skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten